Szkoła-Praca-Przyszłość

W dniu 1 grudnia 2023 roku w Sali sesyjnej Urzędu Miasta Częstochowy odbyła się konferencja inaugurująca projekt „Szkoła Praca Przyszłość” skierowana do dyrektorów szkół technicznych i branżowych w Częstochowie oraz dyrektorów szkół podstawowych z terenu miasta i z powiatu częstochowskiego. Organizatorami projektu jest Wydział Edukacji Urząd Miasta Częstochowy, Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych i Zespół Szkół Technicznych w Częstochowie.

Pozostając w zgodzie z kierunkami polityki oświatowej w zakresie zadań dotyczących rozwoju kształcenia zawodowego i uczenia się
w miejscu pracy w partnerstwie z przedstawicielami branż, projekt ma na celu zacieśnienie współpracy między poszczególnymi szkołami i lokalnymi pracodawcami. Promuje szkolnictwo zawodowego i tym samym zainteresowanie szkolnictwem branżowym i technicznym, jak największej ilości uczniów i uczennic klas VIII szkół podstawowych, będących na początku wyboru swojej drogi zawodowej.

Głównym założeniem projektu jest lepsze przygotowanie uczniów i uczennic do życia zawodowego, integracja edukacji szkolnej z realnymi potrzebami zawodowymi, ale też umożliwienie uczniom lepszego zrozumienia własnych umiejętności i zainteresowań w kontekście rynku pracy i przygotowanie do skutecznego wejścia na rynek pracy.

W podejmowanych w ramach projektu działaniach zwraca się uwagę na budowanie świadomości zawodowej uczniów i uczennic, wsparcie w planowaniu kariery, kształcenie umiejętności praktycznych, rozwijanie umiejętności miękkich takich jak komunikacja, współpraca, kreatywność, umiejętność rozwiązywania problemów czy zarządzanie czasem. Ważnym jest również monitorowanie wyników edukacyjnych i zawodowych celem promowania szkolnictwa zawodowego i technicznego w kolejnych latach oraz dostosowanie kierunków kształcenia w szkołach ponadpodstawowych do realnych potrzeb uczniów i rynku pracy.

W ramach projektu Szkoła-Praca-Przyszłość zaplanowane zostały trzy podstawowe działania

Zawodowa Liga Mistrzów

To ogłoszony 1 pażdziernika konkurs kierowany do uczniów i uczennic szkół kształcących
w zawodzie – szkół technicznych i szkół branżowych I stopnia z terenu miasta Częstochowy.

Zadaniem w konkursie jest przygotowanie filmu promującego jeden z zawodów nauczanych w szkołach ponadpodstawowych.

Celem konkursu jest przedstawienie wybranego zawodu w formie, która wzbudzi zainteresowanie uczniów i uczennic szkół podstawowych możliwością kształcenia się w danym kierunku, co w przyszłości przełoży się na wzrost liczby wykwalifikowanych pracowników na rynku pracy. W bieżącym roku zgłoszono 18 filmów.

W dniu 30 listopada 2023r. odbyło się spotkanie Komisji konkursowej, podczas którego nadesłane prace zostały ocenione pod względem formalnym i merytorycznym.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu 14 grudnia i zamieszczone na stronie Urzędu Miasta oraz stronie ZPPP.

Data uroczystego wręczenia nagród zostanie wyznaczona w późniejszym terminie.

 

Środowiskowy Punkt Informacyjny dla Szkół Podstawowych – Targi Edukacyjne

Zaplanowane na marzec 2024r.

Do udziału w przedsięwzięciu zaproszone będą wszystkie szkoły ponadpodstawowe z terenu Miasta Częstochowy –  licea, technika oraz szkoły branżowe I stopnia, jak również szkoły specjalne i Częstochowską Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości.

Targi edukacyjne mają na celu promowanie oferty edukacyjnej szkół, ale również stworzenie przestrzeni, w której zainteresowani uczniowie i uczennice będą mogli zdobyć informacje
o szkołach działających na terenie miasta, zainspirować się, nawiązać kontakty, czy podjąć decyzję dotyczącą swojej dalszej edukacji.

Swoje stoisko przygotowuje również ZPPP gdzie specjaliści z zakresu doradztwa zawodowego ZPPP Centrum Informacji Zawodowej odpowiedzą na pytania dotyczące diagnozy preferencji zawodowych, rekrutacji i wyboru szkoły ponadpodstawowej.

Wychodząc naprzeciw potrzebom uczniów klas VII i VIII Targi zostaną zorganizowane w różnych dzielnicach miasta, w godzinach popołudniowych, aby umożliwić indywidualne konsultacje z nauczycielami i przedstawicielami wszystkich typów szkół ponadpodstawowych, nie tylko zainteresowanym uczniom i uczennicom, ale również ich rodzicom czy opiekunom.

Otwórz się na zawód

Adresatami konkursu są uczniowie i uczennice klas VIII szkół podstawowych. Celem wydarzenia jest upowszechnianie kształcenia zawodowego wśród uczniów i uczennic oraz poznanie specyfiki wybranych zawodów.

Pomysł konkursu „Otwórz się na zawód” łączy w sobie dwie idee: z jednej strony „Dni otwartych” w trakcie których uczniowie mogą poznać daną placówkę, ale z drugiej strony wziąć również udział w praktycznych konkurencjach przybliżających specyfikę interesujących zawodów. Każda ze szkół kształcących w zawodzie wybiera dwa z prowadzonych przez siebie zawodów i w czasie realizacji dni otwartych proponuje konkursy z nimi związane.

W następnej kolejności uczniowie szkół podstawowych wezmą udział w wizytach studyjnych u pracodawców współpracujących z wybraną szkołą techniczną lub branżową. Każdy uczeń będzie miał możliwość skonfrontowania swojego potencjału z wymaganiami poszczególnych zawodów. W trakcie wizyty uczniowie będą mieli możliwość porozmawiania z osobami reprezentującymi dany zawód, zadawania pytań, czy rozwiania swoich wątpliwości związanych z wyborem danego zawodu. Poznać warunki pracy w danym zakładzie czy firmie np. rozwiązania technologiczne. Ale również przekonać się, czy umiejętności lub predyspozycje, jakie posiada sprawdzą się w praktycznej nauce zawodu, ale też, jakie perspektywy zatrudnienia będzie mógł rozważyć po zdobyciu konkretnych kwalifikacji

 

Konferencję swoim wystąpieniem otworzył Prezydent Miasta Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk, obejmujący projekt patronatem honorowym. Gośćmi honorowymi byli: Pan Dariusz Kapinos – Przewodniczący Komisji Edukacji Urzędu Miasta Częstochowy, Pan Rafał Piotrowski – Naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Częstochowy, Pani Anna Gamalczyk – Wizytator Częstochowskiej Delegatury Kuratorium Oświaty w Katowicach, Pani Anna Tymoszenko – Kierownik Centrum Obsługi Inwestora Urzędu Miasta Częstochowy, Pani Magdalena Wilk – Inspektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Częstochowy.

W trakcie konferencji głos zabrali kolejno: pani Wicedyrektor Zespołu Szkół Technicznych Agnieszka Tomaszewska, pani Wicedyrektor Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Małgorzata Krakowska, pani Izabela Sierpińska – doradca zawodowy Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Centrum Informacji Zawodowej, pan Rafał Piotrowski – Naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Częstochowy oraz przedstawiciel firm GROHE – pan Maciej Pawlak oraz pan Arkadiusz Cierpiał – pracownik Fabryki Rowerów.

Wypowiedzi prelegentów dotyczyły historii projektu, bieżących i planowanych działań; podkreślały rolę pracodawców, którzy wspierają swoimi działaniami szkolnictwo zawodowe, pomagają w doposażaniu pracowni, realizacji praktyk czy staży uczniowskich. Omówione zostały również planowane na przyszły rok szkolny kierunki kształcenia w szkołach technicznych i branżowych w odniesieniu do badań rynku pracy.