Tydzień Lokalnych Branż Zawodowych

W ramach „Tygodnia Lokalnych Branż Zawodowych” uczniowie klas VIII i doradcy zawodowi wzięli udział w wizytach studyjnych zorganizowanych przez Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych – Centrum Informacji Zawodowej. Miały one na celu pomoc uczniom w wyborze dalszej ścieżki edukacyjnej ale przede wszystkim zapoznać ich z realiami
i specyfiką wykonywania zawodów. Wizyty studyjne są świetną okazją, aby poznać kulisy wybranego przez siebie zawodu oraz zweryfikować swoją wiedzę na ten temat. Są też jedyną sposobnością, by móc porozmawiać z pracodawcą, zadać pytania, poznać rozwiązania technologiczne  wybranych zakładów.

W ramach tegorocznej imprezy w dniach od 15.11.2021r. do 26.11.2021 r. udział wzięło 19 szkół podstawowych, których uczniowie mieli możliwość odwiedzić  10 zakładów  pracy oraz zapoznać się  specyfiką zawodów  w ramach pokazów branżowych w pracowniach 6 szkół zawodowych.

Pokazy stanowisk pracy w firmach:

DIAK Garnitury ul. Bławatkowa 5
Fabryka czapek KASZKIET, ul. Sopocka 6/8
Hotel IBIS ul. Jaskrowska 22
Hotel MERCURY  ul. Ks. J. Popiełuszki 2
POLDAR- Meble al. Jana Pawła II 56/58
Miedziński Grupa Kapitałowa sp. z o.o. Kowale 21 42-274 Konopiska
BMW Serwis Samochodowy ul. Jagiellońska 153
Renault  Serwis Samochodowy ul. Krótka 16
Krotoski Serwis Samochodowy ul. Makuszyńskiego 74/76
Eko-BUD firma budowlana

Pokazy branżowe w pracowniach szkolnych odbyły się w :

ZS Przemysłu Mody i Reklamy
ZS Technicznych
ZS Technicznych i Ogólnokształcących
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ul. Łukasińskiego i ul. Przechodnia 11/15
ZS  im. Wł. Andersa
ZS Mechaniczno-Elektrycznych

Mamy nadzieję, że dobrze przygotowane wizyty studyjne pomogły zachęcić uczniów do wyboru szkół, w których będą zdobywać zawód.

received_201612262144001 received_445876913827488 received_446833280147245 received_448143543372856 received_568512224224212 received_635917877827490 received_917977009113373 received_2994504004212212

Szanowni Państwo

W związku z brakiem zaintresowania konsultacjami w ramach Telefonu zaufania dla uczniów 
informujemy, iż z dniem 15.11.2021r. 

dyżury zostają zawieszone.

Jednocześnie informujemy, że w sytuacjach kryzysowych istnieje możliwość kontaktu ze specjalistami w godzinach działania
Poradni wchodzących w skład ZPPP
poniedziałek-czwartek 08:00 – 18:00
piątek 08:00 – 15:30

 

Częstochowa wolna od przemocy – podsumowanie projektu

PODSUMOWANIE PROJEKTU

W dniu 28 października 2021r. w siedzibie głównej Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Częstochowie odbyło się spotkanie podsumowujące projekt Częstochowa wolna od przemocy, którego działania podejmowane były w ramach szeroko pojętej profilaktyki antyprzemocowej Strefa Empatii. Realizatorami projektu był Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Częstochowie we współpracy z Pełnomocniczką Prezydenta Miasta Częstochowy ds. Równych Szans, Wydziałem Edukacji Urzędu Miasta oraz Wydziałem Prewencji Komendy Miejskiej Policji i Samorządowym Ośrodkiem Doskonalenia pod patronatem Urzędu Miasta w Częstochowie. Projekt był realizowany w okresie od listopada 2020r. do października 2021r.

Głównymi celami projektu było zapobieganie pojawiania się zjawiska agresji i przemocy wśród dzieci i uczniów oraz podniesienie poziomu bezpieczeństwa w przedszkolu i w szkole. Założeniem projektu było dotarcie do pedagogów szkolnych, wychowawców i rodziców, ale również do dzieci przedszkolnych, dzieci i młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych na terenie miasta Częstochowy oraz przeprowadzenie szkoleń, warsztatów, prelekcji i pogadanek dotyczących szeroko pojętego zjawiska agresji i przemocy.

W ramach działań projektowych przeprowadzono 13 spotkań z dyrektorami, nauczycielami, wychowawcami i pedagogami oraz rodzicami dzieci/uczniów uczęszczających do przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych w Częstochowie. W związku z pandemią spotkania z rodzicami i nauczycielami oraz uczniami były realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.  Łącznie w spotkaniach uczestniczyło 609 osób.

W projekcie realizowane były m.in. spotkania poruszające tematykę relacji rówieśniczych w sieci i cyberprzemocy, bezpieczeństwa dzieci w sieci, powszechnego używania urządzeń mobilnych, jako szansy lub zagrożenia dla więzi rodzinnych i międzyludzkich, rozpoznawania przemocy i agresji u dzieci w wieku przedszkolnym oraz radzenia sobie z tym problemem, pomocy dzieciom i młodzieży w sytuacji kryzysu, lęku przed szkołą oraz rodzajów wsparcia uczniów i ich rodziców, depresji u młodzież, emocji u dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera i ADHD, psychologicznych różnic indywidualnych, doskonalenia umiejętności wychowawczych, jak również rówieśniczej interwencji kryzysowej.  Wszelkie materiały i prezentacje opracowane przez specjalistów ZPPP prowadzących spotkania zostały zamieszczone na stronie internetowej Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Częstochowie zppp.ids.czest.pl

Czas pandemii spowodował zmianę harmonogramu i rodzaj podejmowanych działań, ale też wpłynął na ukierunkowanie na konkretne zadania wpisujące się w problematykę agresji i przemocy zgodnie z zapotrzebowaniem szkół. Obserwowane nasilanie się trudności emocjonalnych uczniów po roku nauki zdalnej, a co za tym idzie pojawianie się trudnych zachowań, jak również powrót do szkoły i konieczność odnalezienia się w popandemicznej rzeczywistości ukierunkowały działania projektowe na problematykę dotyczącą reintegracji zespołów klasowych. W maju i czerwcu zostały zrealizowane warsztaty Zobaczmy się na nowo dla kadry nauczycielskiej, pedagożek i pedagogów pracujących z dziećmi i młodzieżą klas IV-VIII szkół podstawowych  i ponadpodstawowych prowadzone przez P. A. Wierny Pełnomocniczkę Prezydenta Miasta Częstochowy ds. Równych Szans oraz M. Krakowską Koordynatorkę projektu.

Efektem pojawiającej się przemocy, na którą narażone były dzieci i młodzież realizująca naukę w formie zdalnej, a co za tym idzie pozostająca w domu, są zachowania lękowe, nierzadko doprowadzające do stanów depresyjnych. W związku z powyższym w ramach projektu i przypadającego 23 lutego Dnia walki z depresją, dla nauczycieli i rodziców zostało zorganizowane spotkanie on-line dotyczące depresji u dzieci młodzieży. W tym dniu zostały wyznaczone również konsultacyjne dyżury telefoniczne dla potrzebujących dzieci i młodzieży oraz ich rodziców i nauczycieli. 

W miarę możliwości, w bezpośrednim kontakcie specjaliści ZPPP w ramach projektu podejmowali szereg działań profilaktycznych mających na celu zapobieganie pojawianiu się agresji i przemocy u dzieci i młodzieży w częstochowskich przedszkolach, szkołach i placówkach. W ramach szeroko pojętej profilaktyki zajęciami zostało objętych 147 dzieci. Tematyka poruszana podczas spotkań warsztatowych dotyczyła edukacji emocjonalnej, samooceny, poczucia własnej wartości oraz umiejętności radzenia sobie ze złością.

W ramach projektu przedstawiciel Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji aspirant D. Zych systematycznie prowadził spotkania on-line dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych. Spotkania z dziećmi i młodzieżą dotyczyły m.in. przeciwdziałania agresji i przemocy rówieśniczej, cyberprzemocy, odpowiedzialności karnej nieletnich oraz dopalaczy i innych substancji zabronionych. W ponad 100 zrealizowanych prelekcjach wzięło udział około 9500 uczniów i uczennic.

Podczas spotkania podsumowującego realizowany projekt zostały wręczone nagrody dla laureatów konkursów ogłoszonych w dniu 4 stycznia 2021r. i przedłużonych do 17 września 2021r. w związku ze stanem pandemii.  W ramach projektu zostały ogłoszone dwa konkursy.  Konkurs plastyczny dla uczniów klas VI-VIII szkół podstawowych pt. POZYTYWNIE ZAKRĘCENI W CYBERPRZESTRZENI oraz konkurs na krótki spot filmowy dla uczniów klas I-II szkół ponadpodstawowych pt. BEZPIECZNY ŚWIAT WE MNIE I WOKÓŁ MNIE. Komisja konkursowa wyłoniła laureatów I, II i III miejsca oraz przyznała dwa wyróżnienia.

Laureatami konkursu pt. POZYTYWNIWNIE ZAKRĘCENI W CYBERPRZESTRZENI zostali:

I miejsce

Zofia Dudek uczennica SP nr 24 im. J. M. Szancera

2. SP 24_Dudek Zofia

II miejsce

Weronika Jeszka uczennica SP nr 42 im. J. Brzechwy

23. SP 42_Jeszka Weronika

III miejsce

Dominik Bińczyk uczeń SP nr 42 im. J. Brzechwy

24. SP 42 Bińczyk Dominik

Wyróżnienia otrzymali:

Zofia Burczy uczennica SP nr 38 im. L. Zamenhofa

32. SP 38_Burczy Zofia

Jan Gruca uczeń SP nr 42 im. J. Brzechwy

21. SP 42_Jan Gruca

Laureatami konkursu pt. BEZPIECZNY ŚWIAT WE MNIE I WOKÓŁ MNIE zostali:

I miejsce

Anastasia Babko uczennica Zespołu Szkół im. gen W. Andersa
Film – I miejsce

II miejsce

Wiktoria Brzeziecka i Julia Przygodzka uczennica V LO im. A. Mickiewicza
Film – II miejsce

III miejsce

Mateusz Łopat i Wiktoria Wojtysiak uczniowie Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. S. Żeromskiego
Film – III miejsce

 

Podczas spotkania laureaci otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez Wydział Edukacji Urzędu Miasta Częstochowa.

Dzień Edukacji Narodowej

Szanowni Państwo, Pracownicy Oświaty


Z okazji Dnia Edukacji Narodowej życzymy Państwu zdrowia, sił i energii.
Niech każdy dzień obfituje w satysfakcję
i dumę z wykonywanej pracy. 
Życzymy wielu sukcesów zawodowych, realizacji marzeń oraz pomyślności w życiu osobistym.


Dyrekcja i Pracownicy Zespołu Poradni
Psychologiczno – Pedagogicznych w Częstochowie

Accessibility