Zespół pracowników

Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 3

ul. Łukasińskiego 40, 42-200 Częstochowa
tel. 34 363 25 50, tel kom. 533 300 136

 

ZESPÓŁ DS. DZIECKA

mgr Beata CiupińskaKoordynater Zespołupedagog, oligofrenopedagog.  Zajmuje się diagnozą gotowości szkolnej, ogólnych i specyficznych trudności w nauce. Prowadzi terapię ogólnorozwojową, trudności w czytaniu i pisaniu. W szkołach prowadzi zajęcia z zakresu profilaktyki zachowań agresywnych oraz uzależnień od środków psychoaktywnych i destruktywnych grup kultowych. Ukończyła Podyplomowe Studia Terapii Patologii Zachowań. 

mgr Jolanta Gęsiarzpedagog. Zajmuje się diagnozą i terapią osób z autyzmem, Zespołem Aspergera oraz problematyką agresji i przemocy. Kwalifikacje z zakresu rewalidacji upośledzonych umysłowo, edukacji niezależnej, wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji osób ze spektrum autyzmu. Trener PTTB. Trener ART. Certyfikowany Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji. Ekspert komisji do spraw awansu zawodowego nauczycieli. Terapeuta TSR.

mgr Magdalena Górniak-Grzyb – pedagog, oligofrenopedagog, dogoterapeuta, tyflopedagog.  Prowadzi diagnozę i terapię dzieci z niepełnosprawnością wzrokową i umysłową, autyzmem, Zespołem Aspergera oraz innymi całościowymi zaburzeniami rozwoju, deficytami rozwojowymi (trudnościami w nauce, dysleksją, dysgrafią, dysortografią), diagnozę gotowości szkolnej. Prowadzi zajęcia w zakresie profilaktyki, diagnozy i edukacji. Certyfikowany Terapeuta Integracji Sensorycznej 

mgr Marina Lechowska psycholog. Zajmuje się diagnozą ogólnych trudności w nauce, trudności w nauce języka polskiego, trudności emocjonalnych, dojrzałości szkolnej. Prowadzi terapię indywidualną ogólnorozwojowa, dzieci z trudnościami emocjonalnymi, terapię grupową dla dzieci (kl. V – VI SP) z nieprawidłowościami  w rozwoju  sfery emocjonalnej.   

mgr Urszula Madalińskapedagog, surdologopeda. Zajmuje się diagnozą dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością słuchową oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Przeprowadza bezpłatne przesiewowe badania słuchu. Prowadzi terapię indywidualną dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością słuchową (protezowanych aparatami słuchowymi, posiadających implanty słuchowe).  Dla dzieci i rodziców prowadzi zajęcia z zakresu profilaktyki słuchu. 

mgr Grażyna Matkowskapedagog. Zajmuje się diagnozą dzieci z trudnościami w nauce, specyficznymi problemami w uczeniu się oraz trudnościami wychowawczymi. Prowadzi terapię ogólnorozwojową, zajęcia dla dyslektyków oraz dzieci z ryzyka dysleksji. W szkołach prowadzi zajęcia profilaktyczne z zakresu przeciwdziałania przemocy i agresji. Ukończyła studia podyplomowe Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży z trudnościami. 

mgr Joanna Szlichta psycholog. Zajmuje się diagnozą psychologiczną małego dziecka, dziecka w wieku przedszkolnym i szkolnym. Prowadzi indywidualną terapia ogólnorozwojowa dzieci w wieku przedszkolnym, indywidualną terapię psychologiczną dzieci w wieku szkolnym. 

mgr Zdzisława Świerczyńskapsycholog. Zajmuje się diagnozą i terapią indywidualną i grupową dzieci z trudnościami edukacyjnymi, emocjonalnymi oraz różnymi niepełnosprawnościami (w tym z autyzmem i Zespołem Aspergera). Na terenie szkół prowadzi zajęcia psychoedukacyjne i profilaktyczne. Ukończył Kurs Kwalifikacyjny Terapii Pedagogicznej. 

mgr Agnieszka Wójcik – pedagog

mgr Małgorzata Zwolskapedagog. Zajmuje się diagnozą małego dziecka. Prowadzi terapię ogólnorozwojową dzieci przedszkolnych oraz indywidualną terapię dzieci w młodszym wieku szkolnym (z zaburzeniami rozwojowymi, deficytami, problemami emocjonalnymi itp.). Prowadzi zajęcia profilaktyczne w przedszkolach i szkołach. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu terapii psychopedagogicznej. 

LOGOPEDZI

mgr Aldona Belowskaneurologopeda. Zajmuje się diagnozą  i terapią logopedyczną dzieci i młodzieży: opóźniony rozwój mowy, dyslalia, jąkanie,  rozszczepy, autyzm, upośledzenie umysłowe, emisja głosu. W przedszkolach i szkołach prowadzi warsztaty logopedyczne dla dzieci. Dla rodziców i nauczycieli prowadzi zajęcia z zakresu profilaktyki wad wymowy oraz higieny i emisji głosu. 

mgr Katarzyna Piotrowska neurologopeda, Terapeuta SI. Prowadzi diagnozę i terapię dzieci oraz młodzieży z wadami wymowy. Zajmuje się dziećmi z autyzmem, Zespołem Aspergera, porażeniem mózgowym, rozszczepem wargi i podniebienia. Prowadzi wczesną interwencję neurologopedyczną. W pracy wykorzystuje elementy integracji sensorycznej. Prowadzi warsztaty z zakresu profilaktyki logopedycznej i higieny i emisji głosu.

mgr Justyna Cielebąk – logopeda.

 

ZESPÓŁ DS. MŁODZIEŻY

mgr Agata SzwarlikKoordynator Zespołu – pedagog. Zajmuje się diagnozą młodzieży z trudnościami wychowawczymi, problemami w nauce, specyficznymi trudnościami w uczeniu się, zaburzeniami emocjonalnymi, trudnościami wychowawczymi. W szkołach prowadzi zajęcia profilaktyczne dla uczniów, zajęcia rozwijające umiejętności interpersonalne. Prowadzi mediacje i interwencję kryzysową. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu terapii psycho-pedagogicznej.  

mgr Aneta Mysłek psycholog. Zajmuje się diagnozą i terapią młodzieży z trudnościami w nauce, specyficznymi problemami w uczeniu się, problemami emocjonalnymi oraz sprawiającymi problemy wychowawcze. W szkołach prowadzi zajęcia z zakresu profilaktyki, umiejętności  interpersonalnych, umiejętności społecznych. Ukończyła terapię pedagogiczną oraz surdopedagogikę. 

mgr Maria Krawczykpsycholog. Zajmuje się diagnozą i terapią dzieci i młodzieży z trudnościami  w nauce, specyficznymi trudnościami w uczeniu się, problemami emocjonalnymi, problemami związanymi z adolescencją, trudnościami wychowawczymi. W szkole prowadzi zajęcia psychoedukacyjne i profilaktyczne oraz zajęcia rozwijające umiejętności interpersonalne. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu terapii psycho-pedagogicznej. 

mgr Agnieszka Jurgapedagog. Zajmuje się diagnozą i terapią dzieci i młodzieży z trudnościami w nauce, sprawiającymi problemy wychowawcze w tym z niepełnosprawnością intelektualną. Prowadzi działania w zakresie wczesnej interwencji, przemocy domowej (dziecko wykorzystywane seksualnie) i zaburzeniach odżywiania. Ukończyła Studia podyplomowe – oligofrenopedagogika, TSR, mediacje i negocjacje. 

mgr Agnieszka Zwolska pedagog. Specjalistka w zakresie tyflopedagogiki, wczesnego wspomagania rozwoju, a także diagnostyki, terapii dotyczącej dzieci z zaburzeniami i dysfunkcjami rozwojowymi, w tym z niepełnosprawnościami – wzrokową i sprzężonymi, ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się oraz z zaburzeniami emocjonalnymi. Ponadto zajmuje się doradztwem w zakresie specjalnych potrzeb edukacyjnych i rewalidacji dzieci i młodzieży w placówkach ogólnodostępnych. 

mgr Danuta Anna-Żal – psycholog

 

ZESPÓŁ DS. RODZIN

mgr Beata Wochal Koordynator Zespołu – psycholog. Zajmuje się diagnozą dzieci i młodzieży, prowadzi terapię rodzin i małżeństw, psychoterapię młodzieży, interwencję kryzysową.. Ukończyła  Systemowe rozumienie rodziny, TSR. Prowadzi konsultacje rodzinne, konsultacje psychologiczne dla rodziców i nauczycieli, mediacje. 

mgr Kamila Kamińska-Kulejpsycholog. W trakcie szkoły psychoterapii psychodynamicznej w KCP, ukończone podyplomowe studia w zakresie diagnozy dzieci i młodzieży z zaburzeniami widzenia i jego pochodnymi w WSzPS. W poradni zajmuje się diagnozą oraz pracuje psychoterapeutycznie zarówno z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi. Swoją pracę poddaje systematycznym superwizją.

mgr Katarzyna Piaskowska psycholog. Zajmuje się diagnozą dzieci i młodzieży, prowadzi terapię rodzin i małżeństw, terapię młodzieży oraz interwencję kryzysową. Prowadzi konsultacje rodzinne, mediacje, konsultacje psychologiczne dla rodziców i nauczycieli. Ukończyła studia podyplomowe z interwencji kryzysowej, „Systemowe rozumienie rodziny” oraz TSR. 

mgr Aneta Sikora psycholog. Zajmuje się diagnozą dzieci i młodzieży z trudnościami w nauce sprawiającymi problemy wychowawcze. Prowadzi terapię indywidualną młodzieży z trudnościami emocjonalnymi. W ramach działalności profilaktyczno – edukacyjnej realizuje program „szkoła dla Rodziców i Wychowawców”.

mgr Dorota Węglewskapsycholog. Zajmuje się terapią i diagnozą dzieci i młodzieży, w tym z niepełnosprawnością intelektualną. Prowadzi konsultacje rodzinne (trudności emocjonalne i wychowawcze). Prowadzi szkolenia dla rodziców i nauczycieli oraz zajęcia profilaktyczne dla młodzieży. Ukończyła Studium Socjoterapii, TSR, jest certyfikowanym doradcą Krajowego Biura ds. AIDS. 

Accessibility