Zespół pracowników

Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Południe

ul. Łukasińskiego 40, 42-200 Częstochowa
tel. 34 363 25 50, tel kom. 533 300 136
E-mail: pppp1@edukacja.czestochowa.pl
 

ds

Z-ca Dyrektora
mgr Dorota Sikora – psycholog, psychoterapeuta, trener treningu grupowego, mediator. W Poradni zajmuje  się diagnozą i psychoterapią  młodzieży oraz pomocą psychologiczną dla rodziców. Prowadzi mediacje rodzinne i szkolne. Ukończyła Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym  oraz  Dwuletnie szkolenie trenerskie „Sieć” Warszawa, Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

ZESPÓŁ DS. DZIECKA

mgr Magdalena Rogaczewska – Koordynator Zespołu, pedagog

mgr Agnieszka Wójcikpsycholog, w trakcie studiów podyplomowych ,,Wczesne wspomaganie dziecka ze złożoną niepełnosprawnością, w tym z autyzmem”. Terapeuta Stosowanej Analizy Zachowania, odbyła staż terapeutyczny organizowany przez Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej. W poradni zajmuje się diagnozą i terapią psychologiczną dzieci, w tym dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu, prowadzi także terapię grupową dzieci z zaburzeniami zachowania i emocji. Na terenie przedszkoli i szkół podstawowych realizuje psychologiczne zajęcia profilaktyczne.

mgr Magdalena Znosko-Abratańskapsycholog, surdopedagog, tyflopedagog. W poradni zajmuje się diagnozą, psychoterapią indywidualną dzieci, terapią grupową  oraz poradnictwem dla rodziców i nauczycieli. Ponadto zajmuje się diagnozą i terapią uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce matematyki.
Prowadzi na terenie przedszkoli i szkół zajęcia profilaktyczne z zakresu zdrowego stylu życia, umiejętności społecznych oraz rozwoju umiejętności matematycznych.

mgr Elżbieta Stawiarz – pedagog 

mgr Beata Ciupińskapedagog, oligofrenopedagog.  Zajmuje się diagnozą gotowości szkolnej, ogólnych i specyficznych trudności w nauce. Prowadzi terapię ogólnorozwojową, trudności w czytaniu i pisaniu. W szkołach prowadzi zajęcia z zakresu profilaktyki zachowań agresywnych oraz uzależnień od środków psychoaktywnych i destruktywnych grup kultowych. Ukończyła Podyplomowe Studia Terapii Patologii Zachowań. 

mgr Jolanta Gęsiarzpedagog. Zajmuje się diagnozą i terapią osób z autyzmem, Zespołem Aspergera oraz problematyką agresji i przemocy. Kwalifikacje z zakresu rewalidacji upośledzonych umysłowo, edukacji niezależnej, wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji osób ze spektrum autyzmu. Trener PTTB. Trener ART. Certyfikowany Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji. Ekspert komisji do spraw awansu zawodowego nauczycieli. Terapeuta TSR.

mgr Marina Lechowska psycholog. Zajmuje się diagnozą ogólnych trudności w nauce, trudności w nauce języka polskiego, trudności emocjonalnych, dojrzałości szkolnej. Prowadzi terapię indywidualną ogólnorozwojowa, dzieci z trudnościami emocjonalnymi, terapię grupową dla dzieci (kl. V – VI SP) z nieprawidłowościami  w rozwoju  sfery emocjonalnej.   

mgr Urszula Madalińskapedagog, surdologopeda. Zajmuje się diagnozą dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością słuchową oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Przeprowadza bezpłatne przesiewowe badania słuchu. Prowadzi terapię indywidualną dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością słuchową (protezowanych aparatami słuchowymi, posiadających implanty słuchowe).  Dla dzieci i rodziców prowadzi zajęcia z zakresu profilaktyki słuchu. 

mgr Grażyna Matkowskapedagog. Zajmuje się diagnozą dzieci z trudnościami w nauce, specyficznymi problemami w uczeniu się oraz trudnościami wychowawczymi. Prowadzi terapię ogólnorozwojową, zajęcia dla dyslektyków oraz dzieci z ryzyka dysleksji. W szkołach prowadzi zajęcia profilaktyczne z zakresu przeciwdziałania przemocy i agresji. Ukończyła studia podyplomowe Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży z trudnościami. 

mgr Joanna Szlichta psycholog. Zajmuje się diagnozą psychologiczną małego dziecka, dziecka w wieku przedszkolnym i szkolnym. Prowadzi indywidualną terapia ogólnorozwojowa dzieci w wieku przedszkolnym, indywidualną terapię psychologiczną dzieci w wieku szkolnym. 

mgr Agnieszka Wójcik – pedagog

mgr Małgorzata Adlerpedagog, tyflopedagog, surdopedagog. Zajmuje się diagnozą dzieci w obrębie gotowości szkolnej, trudności w nauce w tym z grupy ryzyka dysleksji oraz w zakresie niepełnosprawności w zakresie wzroku i słuchu. Prowadzi terapię pedagogiczną wspomagająca wszechstronny rozwój dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz dla uczniów z dysleksją. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu terapii   pedagogicznej   uczniów z dysleksją, ADHD.

LOGOPEDZI

mgr Katarzyna Piotrowska neurologopeda, Terapeuta SI. Prowadzi diagnozę i terapię dzieci oraz młodzieży z wadami wymowy. Zajmuje się dziećmi z autyzmem, Zespołem Aspergera, porażeniem mózgowym, rozszczepem wargi i podniebienia. Prowadzi wczesną interwencję neurologopedyczną. W pracy wykorzystuje elementy integracji sensorycznej. Prowadzi warsztaty z zakresu profilaktyki logopedycznej i higieny i emisji głosu.

mgr Justyna Cielebąk – logopeda.

ZESPÓŁ DS. MŁODZIEŻY

mgr Agnieszka Jurgapedagog. Zajmuje się diagnozą i terapią dzieci i młodzieży z trudnościami w nauce, sprawiającymi problemy wychowawcze w tym z niepełnosprawnością intelektualną. Prowadzi działania w zakresie wczesnej interwencji, przemocy domowej (dziecko wykorzystywane seksualnie) i zaburzeniach odżywiania. Ukończyła Studia podyplomowe – oligofrenopedagogika, TSR, mediacje i negocjacje. 

mgr Agnieszka Zwolska pedagog. Specjalistka w zakresie tyflopedagogiki, wczesnego wspomagania rozwoju, a także diagnostyki, terapii dotyczącej dzieci z zaburzeniami i dysfunkcjami rozwojowymi, w tym z niepełnosprawnościami – wzrokową i sprzężonymi, ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się oraz z zaburzeniami emocjonalnymi. Ponadto zajmuje się doradztwem w zakresie specjalnych potrzeb edukacyjnych i rewalidacji dzieci i młodzieży w placówkach ogólnodostępnych. 

mgr Danuta Anna-Żal – psycholog

 

ZESPÓŁ DS. RODZIN

mgr Magdalena Bach Koordynator Zespołu – psycholog, psychoterapeuta. Posiada bogate doświadczenie pracy m.in. w Oddziale Psychiatrycznym, Ośrodku Interwencji Kryzysowej, Ośrodku Adaptacyjnym. Absolwentka Studium Psychoterapii Indywidualnej w Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej oraz Studium Psychoterapii w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Na bieżąco korzysta z superwizji. Przewodnicząca Częstochowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

mgr Dorota Sikora – Z-ca Dyrektora ZPP-P, psycholog, psychoterapeuta, trener treningu grupowego, mediator. W Poradni zajmuje  się diagnozą i psychoterapią  młodzieży oraz pomocą psychologiczną dla rodziców. Prowadzi mediacje rodzinne i szkolne. Ukończyła Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym  oraz  dwuletnie szkolenie trenerskie „Sieć” Warszawa, Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

mgr Beata Bieleckapsycholog, psychoterapeuta integratywny. Rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Integratywnej w Krakowie. Na terenie poradni prowadzi diagnozę psychologiczną, konsultacje rodzinne, psychoterapię indywidualną, rodzinną, małżeńską, ,,Szkołę dla Rodziców”.

mgr Olga Mroczekpsycholog, psychoterapeuta. Ukończyła podyplomowe szkolenie „Psychoterapia” w Zakładzie Terapii Rodzin Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Odbyła staże specjalizacyjne w certyfikowanych ośrodkach terapeutycznych. Prowadzi psychoterapię dorosłych i młodzieży w nurcie psychodynamicznym oraz terapię rodzin. Regularnie uczestniczy w indywidualnej i grupowej superwizji pracy terapeutycznej.

mgr Anna Szymala-Kopydłowskapsycholog, psychoterapeuta. Ukończyła podyplomowe szkolenie „Psychoterapia” w Zakładzie Terapii Rodzin Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Odbyła staże specjalizacyjne w certyfikowanych ośrodkach terapeutycznych. Prowadzi psychoterapię dorosłych i młodzieży w nurcie psychodynamicznym oraz terapię rodzin. Regularnie uczestniczy w indywidualnej i grupowej superwizji pracy terapeutycznej.

mgr Renata Przytulska – psycholog w trakcie specjalizacji z psychoterapii w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. W poradni zajmuje się diagnozą i psychoterapią dzieci i młodzieży a także pracuje z rodzicami w zakresie poradnictwa i psychoterapii. Prowadzi psychodukację  dla rodziców. Swoją prace poddaje superwizji.

mgr Barbara Tubielewiczpsycholog, psychoterapeutka. Ukończyła pięcioletni kurs „Psychoterapii ze szczególnym uwzględnieniem terapii rodzin”. Zajmuje się diagnozą i terapią zaburzeń emocjonalnych dzieci i młodzieży. Prowadzi terapię rodzin oraz indywidualną psychoterapię młodzieży. Swoją prace poddaje regularnie superwizji. Wspiera rodziców w budowaniu systemu wychowawczego, pracuje z nauczycielami prowadząc warsztaty oraz coaching.

mgr Tomasz Kozłowski – psycholog.

Accessibility