Zespół pracowników

Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2

ul. Kosmowskiej 5, 42-224 Częstochowa
tel. 34 362 24 24, tel. kom. 739 212 739

Z-ca Dyrektora
mgr Małgorzata Krakowska – pedagog, oligofrenopedagog

ZESPÓŁ DS. DZIECKA

mgr Sylwia Tłustochowicz – Koordynator Zespołu, pedagog, tyflopedagog, surdopedagog. Zajmuje się diagnozą gotowości szkolnej, trudności w nauce, a także diagnozą dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością wzrokową i słuchową. Prowadzi terapię indywidualną i grupową: dyslektyczną i ogólnorozwojową. W szkołach prowadzi zajęcia dla dzieci z zakresu profilaktyki uzależnień.

mgr Magdalena Jackowska – pedagog. Zajmuje się w diagnozą i terapią małych dzieci z zaburzeniami rozwoju, deficytami funkcji poznawczych oraz upośledzeniem umysłowym. Prowadzi również zajęcia przygotowujące dzieci do pójścia do szkoły. Ukończyła  studia podyplomowe z zakresu Wczesnego Wspomagania Rozwoju oraz Edukacji dziecka z Autyzmem i Zespołem Aspergera.

mgr Małgorzata Krakowska – Z-ca Dyrektora ZPP-P, pedagog, oligofrenopedagog. Zajmuje się diagnozą gotowości szkolnej,  trudności w nauce (w tym specyficznych), autyzmu, Zespołu Aspergera, innych całościowych zaburzeń rozwoju, niepełnosprawności intelektualnej. Prowadzi terapię indywidualną i grupową dla dzieci przygotowujących się do szkoły, dzieci z ryzyka dysleksji i z dysleksją, terapię EEG Biofeedback. Certyfikowany Terapeuta Integracji Sensorycznej

mgr Julia Madejskapsycholog

mgr Dorota Bielawska – pedagog.

mgr Małgorzata Zwolskapedagog. Zajmuje się diagnozą małego dziecka. Prowadzi terapię ogólnorozwojową dzieci przedszkolnych oraz indywidualną terapię dzieci w młodszym wieku szkolnym (z zaburzeniami rozwojowymi, deficytami, problemami emocjonalnymi itp.). Prowadzi zajęcia profilaktyczne w przedszkolach i szkołach. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu terapii psychopedagogicznej. 

mgr Agnieszka Ujmapsycholog. Zajmuje się diagnozą dzieci z zaburzeniami rozwoju, niepełnosprawnością intelektualną,  trudnościami w nauce oraz trudnościami w sferze społeczno-emocjonalnej.  Ukończyła studia podyplomowe z zakresu diagnozy i terapii dzieci z autyzmem, Zespołem Aspergera oraz innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, a także z zakresu edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną – oligofrenopedagogiki.

mgr Magdalena Górniak-Grzyb – pedagog, oligofrenopedagog, dogoterapeuta, tyflopedagog.  Prowadzi diagnozę i terapię dzieci z niepełnosprawnością wzrokową i umysłową, autyzmem, Zespołem Aspergera oraz innymi całościowymi zaburzeniami rozwoju, deficytami rozwojowymi (trudnościami w nauce, dysleksją, dysgrafią, dysortografią), diagnozę gotowości szkolnej. Prowadzi zajęcia w zakresie profilaktyki, diagnozy i edukacji. Certyfikowany Terapeuta Integracji Sensorycznej.

mgr Magdalena Kołodziejczykpedagog. Zajmuje się diagnozą gotowości szkolnej oraz ogólnych i specyficznych trudności w nauce, a także terapią pedagogiczną uczniów szkół podstawowych. W szkołach prowadzi zajęcia grupowe z zakresu umiejętności społecznych oraz profilaktyki niepowodzeń szkolnych, a także mediacje uczniowskie.

mgr Jadwiga Radziemska-Pobudejska pedagog, oligofrenopedagog, surdopedagog, W poradni zajmuje się diagnozą, pedagogiczna terapią indywidualną dzieci, terapią grupową  oraz poradnictwem dla rodziców i nauczycieli. Ponadto zajmuje się diagnozą i terapią uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce matematyki. 
Prowadzi na terenie przedszkoli i szkół zajęcia profilaktyczne z zakresu zdrowego stylu życia, umiejętności społecznych oraz rozwoju umiejętności matematycznych.

mgr Joanna Fossa-Smok – psycholog

mgr Katarzyna Walnik – pedagog

mgr Maciej Sztencel – pedagog, psycholog.

mgr Viktoriia Krykhovetska – pedagog.

mgr Marzena Skrobarczyk – psycholog.

LOGOPEDZI

mgr Aneta Górska – pedagog, logopeda, neurologopeda. Zajmuje się diagnozą i indywidualną terapią logopedyczną dzieci i młodzieży. Prowadzi zajęcia usprawniające komunikację językową, terapię wad wymowy oraz terapię zaburzeń rozwoju mowy. W ramach profilaktyki logopedycznej prowadzi warsztaty dla rodziców i nauczycieli oraz badania przesiewowe mowy i słuchu.

mgr Tatiana Sącińska logopeda. Zajmuje się oceną rozwoju mowy oraz określeniem nieprawidłowości występujących w procesie komunikowania się u dzieci i młodzieży. Koryguje wszelkie zaburzenia komunikacji językowej oraz uczy właściwej i skutecznej komunikacji. Prowadzi terapię indywidualną i grupową na terenie poradni. Zajmuje się  profilaktyką logopedyczną (realizując programy na terenie przedszkoli) a także przeprowadza przesiewowe badania słuchu.

ZESPÓŁ DS. MŁODZIEŻY

mgr Aneta Kubiakkoordynator, psycholog.

mgr Paulina Smagapsycholog, psychoterapeutka w trakcie szkolenia w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. W poradni zajmuje się diagnozą psychologiczną uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce oraz psychoterapią indywidualną młodzież.  Ukończyła cykl szkoleń w Instytucie Psychoterapii Integratywnej i Krótkoterminowej.

mgr Agata SzwarlikKoordynator Zespołu – pedagog. Zajmuje się diagnozą młodzieży z trudnościami wychowawczymi, problemami w nauce, specyficznymi trudnościami w uczeniu się, zaburzeniami emocjonalnymi, trudnościami wychowawczymi. W szkołach prowadzi zajęcia profilaktyczne dla uczniów, zajęcia rozwijające umiejętności interpersonalne. Prowadzi mediacje i interwencję kryzysową. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu terapii psycho-pedagogicznej.  

mgr Maria Krawczykpsycholog. Zajmuje się diagnozą i terapią dzieci i młodzieży z trudnościami  w nauce, specyficznymi trudnościami w uczeniu się, problemami emocjonalnymi, problemami związanymi z adolescencją, trudnościami wychowawczymi. W szkole prowadzi zajęcia psychoedukacyjne i profilaktyczne oraz zajęcia rozwijające umiejętności interpersonalne. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu terapii psycho-pedagogicznej. 

mgr Krystyna Skalik – pedagog.

mgr Ewa Przesłańska – pedagog.

mgr Beata Samul – pedagog.

mgr Luiza Olczak – psycholog.

mgr Aneta Słowińska – pedagog.

ZESPÓŁ DS. RODZIN

mgr Beata Wochal Koordynator Zespołu – psycholog. Zajmuje się diagnozą dzieci i młodzieży, prowadzi terapię rodzin i małżeństw, psychoterapię młodzieży, interwencję kryzysową.. Ukończyła  Systemowe rozumienie rodziny, TSR. Prowadzi konsultacje rodzinne, konsultacje psychologiczne dla rodziców i nauczycieli, mediacje. 

mgr Justyna Czarnacka-Wojtysek psycholog, psychoterapeutka. Zajmuje się psychoterapią rodzin oraz indywidualnym wsparciem psychologicznym dla rodziców. Ukończyła cykl szkoleniowy z zakresu systemowej terapii rodzin w Polskim Instytucie Ericksonowskim. Obecnie jest w trakcie 4-letniego kursu psychoterapii w Krakowskim Ośrodku Szkoleń Systemowych. Swoją prace poddaje superwizji.

mgr Kamila Kamińska-Kulejpsycholog. W trakcie szkoły psychoterapii psychodynamicznej w KCP, ukończone podyplomowe studia w zakresie diagnozy dzieci i młodzieży z zaburzeniami widzenia i jego pochodnymi w WSzPS. W poradni zajmuje się diagnozą oraz pracuje psychoterapeutycznie zarówno z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi. Swoją pracę poddaje systematycznym superwizją.

mgr Katarzyna Piaskowska psycholog. Zajmuje się diagnozą dzieci i młodzieży, prowadzi terapię rodzin i małżeństw, terapię młodzieży oraz interwencję kryzysową. Prowadzi konsultacje rodzinne, mediacje, konsultacje psychologiczne dla rodziców i nauczycieli. Ukończyła studia podyplomowe z interwencji kryzysowej, „Systemowe rozumienie rodziny” oraz TSR. 

mgr Aneta Sikora psycholog. Zajmuje się diagnozą dzieci i młodzieży z trudnościami w nauce sprawiającymi problemy wychowawcze. Prowadzi terapię indywidualną młodzieży z trudnościami emocjonalnymi. W ramach działalności profilaktyczno – edukacyjnej realizuje program „szkoła dla Rodziców i Wychowawców”.

mgr Natalia Darowicka – psycholog.

Accessibility