Rynek pracy

Od wieków ludzie funkcjonują w grupach, gdzie każdy członek danej społeczności pełni jakąś funkcję czy też posiada specyficzne umiejętności. Często zdarza się, że osoba, która chce osiągnąć wyznaczony cel, potrzebuje przy tym wsparcia innych osób lub musi zacząć współpracę z osobą specjalizująca się w określonym obszarze kompetencji. W ten sposób powstaje popyt i podaż na ludzkie umiejętności i możliwości realizowania zadań –  czyli pracę. Ogół procesów związanych z zaspokojeniem popytu i podaży w obszarze pracy występuje w kontekście pojęcia rynku pracy. Czym on jest w praktyce? 

Czym jest rynek pracy?

Rynkiem pracy można określić ogół procesów związanych z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników, a także ogół czynników mających wpływ na popyt i podaż na pracę, warunki zatrudnienia czy poziom płac. Składową rynku pracy są również instytucje, które mają wpływ na jego kształtowanie.

Rynek pracy przede wszystkim ma swój zarówno ekonomiczny, społeczny jak i polityczny wymiar. Każdy z nich w znaczący sposób wpływa na kształtowanie się rynku pracy.

Podaż pracy to określenie dostępności zasobów ludzkich gotowych do podjęcia pracy w danym obszarze zawodowym. Z kolei popyt jest realnym zapotrzebowaniem pracodawców na zatrudnienie nowych pracowników.

Jak kategoryzować rynek pracy?

Rynek pracy można dzielić według różnych kategorii, natomiast najczęściej w literaturze można spotkać się z podziałem rynku według skali obszaru, do którego się odnosi. W związku z powyższym rynek pracy można podzielić na:

– krajowy,

– regionalny,

– lokalny.

Dodatkowo kategoryzacja rynku pracy może odnosić się do:

– zawodów,

– grup społecznych,

– grup z podziałem na wykształcenie,

– lokalizacji zamieszkania itp.

Co wpływa na kształtowanie się rynku pracy?

Na rynek pracy wpływają:

– czynniki demograficzne,

– poziom płac,

– system zasiłków,

– wykształcenie i kwalifikacje,

– skłonność do zatrudnienia,

– mobilność,

– oczekiwania pracowników,

– koszty pracy,

– wydajność pracy,

– popyt na dobra i usługi,

– faza cyklu koniunkturalnego,

– liczba miejsc pracy,

– oczekiwania pracodawców,

– rozwój nowych technologii,

– robotyzacja pracy,

– polityka kraju,

– sytuacja polityczna kraju oraz gospodarstw świata,

– inne czynniki o charakterze nagłym.

 

 

 

Skip to content