Uczniowie z orzeczeniem o niepełnosprawności

Jednym z zadań nauczycieli i specjalistów pracujących z uczniami jest wspomaganie uczniów w wyborze kierunku kształcenia i zawodu. Doradztwo zawodowe dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego powinno być prowadzone w taki sposób, aby zapewnić im możliwość indywidualnego rozwoju, a także stworzyć warunki do aktywności zawodowej w przyszłości.

Przygotowanie uczniów do wyboru zawodu i kierunków kształcenia jest jednym z podstawowych zadań systemu oświaty i dotyczy wszystkich uczniów. Przepisy nie przewidują bowiem możliwości zwolnienia ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego z zajęć doradztwa zawodowego. Wydaje się natomiast, że właśnie ich udział w doradztwie zawodowym ma szczególne znaczenie. Wynika to z odmiennych predyspozycji oraz zróżnicowanych ograniczeń. Uczeń i jego rodzice muszą na każdym etapie kształcenia rozumieć, jakie możliwości stoją przed dzieckiem, a które plany nie mają szans na realizację.

Jak prowadzić doradztwo zawodowe dla uczniów z orzeczeniem

Najważniejszym działaniem jest uzyskanie informacji o stanie zdrowia, na przykład na podstawie zaświadczeń i opinii lekarskich, analizy absencji w szkole lub w wyniku przeprowadzonego wywiadu zdrowotnego z uczniem i rodzicem..

Posiadając powyższe informacje, doradca zawodowy przygotowuje opinię, na którą składają się:

 • określenie stanu zdrowia ucznia,
 • wskazanie mocnych i słabych stron ucznia,
 • charakterystyka sposobu pracy ucznia oraz preferowany kanał percepcji (słuchowy, wzrokowy, ruchowy),
 • wskazanie zainteresowań ucznia,
 • sugestia dotycząca poziomu kształcenia.

Doradca zawodowy powinien śledzić trendy na rynku pracy, jak również trendy w nowych technologiach, aby uniknąć sytuacji, w której przeoczy zmianę przeciwwskazań do wykonywania konkretnego zawodu, najczęściej z listy tzw. zawodów przyszłości. Warto również, aby doradca wspomniał, że to lekarz, a nie opiekunowie dokonują kwalifikacji zdrowotnej do nauki zawodu.

Rodzice potrzebują rzetelnych informacji na temat struktury szkolnictwa, instytucji wspierających rozwój osobowy oraz zawodowy, a w przypadku dzieci z niepełnosprawnością, również informacji o możliwościach skorzystania z form pomocy i programów wsparcia (kompetencyjnego, organizacyjnego, medycznego, finansowego).

Kluczowe zadania doradcy zawodowego w pracy z uczniem posiadającym orzeczenie

Doradztwo zawodowe dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego nie może ograniczać się jednak do diagnozy i określenia predyspozycji. Na jakie kompetencje, umiejętności, predyspozycje trzeba zwrócić szczególną uwagę? Do najważniejszych należą:

 • efektywna komunikacja,
 • umiejętne rozwiązywanie sytuacji konfliktowych,
 • współdziałanie w grupie, praca zespołowa,
 • radzenie sobie ze stresem,
 • ocena własnego zachowania,
 • motywacja,
 • radzenie sobie z negatywnymi reakcjami ze strony otoczenia,
 • znajomość strategii radzenia sobie z lękiem,
 • skuteczne zarządzanie czasem,
 • organizacja pracy.

Jednocześnie jednak, w pracy z uczniem z niepełnosprawnością należy pamiętać o innych ważnych czynnikach, takich jak:

 • lokalne możliwości wyboru kierunku i formy szkolenia zawodowego – dostępność szkół,
 • wybór szkoły masowej lub specjalnej szkoły zawodowej,
 • koszty kształcenia,
 • możliwość uzyskania dalszych kwalifikacji – możliwości rozwoju w zawodzie,
 • prestiż społeczny zawodu,
 • wynagrodzenie.

 

 

Skip to content