Rekrutacja do szkoły ponadpodstawowej

INFORMACJA O REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH
NA ROK SZKOLNY 2022/2023

 

Kandydat do szkoły ponadpodstawowej może składać dokumenty do trzech szkół.

Uczeń uczestniczący w rekrutacji elektronicznej wprowadza wniosek o przyjęcie
do klasy pierwszej przez Internet oraz składa dokumenty jedynie w szkole pierwszego wyboru.

Uczniowie są przyjmowani do wybranej klasy w kolejności zgodnej z sumą punktów (uzyskanych w rekrutacji) do wyczerpania limitu miejsc.

W przypadku wolnych miejsc o przyjęciu kandydata, który nie posiada wymaganej liczby punktów, decyduje dyrektor szkoły ponadpodstawowej.

 

DOKUMENTACJA SKŁADANA W SZKOLE PONADPODSTAWOWEJ

– wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły ponadpodstawowej
(podpisany przez co najmniej jednego rodzica/opiekuna prawnego),

– świadectwo ukończenia szkoły podstawowej zawierające informacje
o ewentualnych następujących osiągnięciach ucznia:

 • ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem,
 • uzyskanie tytułu finalisty lub laureata w konkursach wiedzy organizowanych
  na poziomie ponadwojewódzkim lub wojewódzkim przez Kuratorów Oświaty,
 • osiągnięcia sportowe, artystyczne (indywidualne lub zespołowe)
  lub inne konkursy, co najmniej na szczeblu powiatowym,
 • aktywność społeczna, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu – wpisana na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej,

– zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty,

– zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych
do kształcenia w wybranym zawodzie – w przypadku wyboru przez ucznia technikum
lub i/lub branżowej szkoły I stopnia,

– umowa o pracę lub zaświadczenie od pracodawcy o zamiarze zawarcia umowy
o pracę w celu przygotowania zawodowego od 1 września 2022 r. – w przypadku
wyboru przez ucznia, przyszłego pracownika młodocianego, nauki zawodu,

– orzeczenie lekarskie o stanie zdrowia, umożliwiającym podjęcie nauki w szkole
lub oddziale wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej – w przypadku
wyboru przez ucznia klasy sportowej lub szkoły mistrzostwa sportowego
oraz pisemna zgoda rodziców na uczęszczanie kandydata do takiej szkoły
lub oddziału.

 

Ponadto w szczególnych przypadkach, orzeczenia i opinie z poradni psychologiczno-pedagogicznej:

 • opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej,
  w sprawie pierwszeństwa przyjęcia do szkoły ponadpodstawowej ucznia
  z problemami zdrowotnymi ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia – szczegóły TUTAJ

 • opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym specjalistycznej,
  w sprawie udzielenia zezwolenia na zatrudnianie młodocianego w celu przygotowania zawodowego w formie nauki zawodu – dotyczy uczniów,
  którzy nie ukończą 15 lat przed 1 stycznia 2023 r. i wybierają kontynuowanie nauki w szkole branżowej I stopnia oraz naukę u pracodawcy – szczegóły TUTAJ

 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez zespół orzekający
  działający w poradni psychologiczno-pedagogicznej – dotyczy uczniów z niepełnosprawnością,

 • orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – dotyczy uczniów,
  którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły,

 • inne opinie z poradni psychologiczno-pedagogicznej.

 

KRYTERIA REKRUTACJI

O przyjęciu do klasy pierwszej szkoły ponadpodstawowej decydują kryteria zawarte w statucie szkoły, uwzględniające:

 • liczbę punktów możliwych do uzyskania za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatniej klasie szkoły podstawowej – max 100 pkt,

  zasada obliczania punktów:
  0,35 punktu za każdy uzyskany procent wyników egzaminu ósmoklasisty
  z jęz. polskiego i matematyki,
  0,30 punktu za każdy procent uzyskany z języka obcego nowożytnego,

 • liczbę punktów możliwych do uzyskania za oceny z 4 (czterech) przedmiotów
  na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej– max 72 pkt:
  obligatoryjnie dla wszystkich uczniów – ocena z języka polskiego i matematyki, 
  pozostałe dwa przedmioty, z których oceny są uwzględniane w procesie rekrutacji ustala szkolna komisja rekrutacyjna, w zależności od typu szkoły i rodzaju klasy.

Obowiązująca punktacja za oceny:

– ocena celująca                    18 pkt

– ocena bardzo dobra            17 pkt

– ocena dobra                        14 pkt

– ocena dostateczna              8 pkt

– ocena dopuszczająca          2 pkt

 

 • liczbę punktów możliwych do uzyskania za inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej – max 28 pkt

 • za uzyskanie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem
  7 pkt,

 • za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty:
  za tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 pkt,
  za tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 pkt,
  za tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 pkt,

 • za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
  dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego
  – przyznaje się 10 pkt,
  jednego tytułu finalisty konkursu przedmiotowego
  – przyznaje się 7 pkt,

 • za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
  dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego
  lub interdyscyplinarnego
  – przyznaje się 7 pkt,
  dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego
  lub interdyscyplinarnego
  – przyznaje się 5 pkt,
  jednego tytułu laureata konkursu tematycznego
  lub interdyscyplinarnego
  – przyznaje się 5 pkt,
  jednego tytułu finalisty konkursu tematycznego
  lub interdyscyplinarnego
  – przyznaje się 3 pkt,

 • za uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty
  lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
  a/ międzynarodowym – przyznaje się 4 pkt,
  b/ krajowym – przyznaje się 3 pkt,
  c/ wojewódzkim – przyznaje się 2 pkt,
  d/ powiatowym– przyznaje się 1 pkt,

 • w przypadku gdy uczeń ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie,
  na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu w zawodach wiedzy,
  artystycznych i sportowych, wymienione na świadectwie ukończenia
  szkoły podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym, że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 pkt,

 • w przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego,
  w szczególności w formie wolontariatu, przyznaje się 3 pkt.

 

W postępowaniu kwalifikacyjnym uczniów zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego i matematyki, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej
i za oceny wyrażone w stopniu:
a/ celującym – przyznaje się po 35 pkt,
b/ bardzo dobrym – przyznaje się po 30 pkt,
c/ dobrym – przyznaje się po 25 pkt,
d/ dostatecznym – przyznaje się po 15 pkt,
e/ dopuszczającym – przyznaje się po 10 pkt.
Za ocenę z języka obcego nowożytnego przyznaje się:
30 pkt za ocenę celującą,
25 pkt za ocenę bardzo dobrą,
20 pkt za ocenę dobrą,
10 pkt za ocenę dostateczną,
5 pkt za ocenę dopuszczającą.

 

Przy przyjmowaniu do szkół ponadpodstawowych, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym, pierwszeństwo mają:

1/ uczniowie z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia. Te problemy zdrowotne muszą być potwierdzone opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej w tym poradni specjalistycznej, – szczegóły TUTAJ

2/ następnie uczniowie z rodzin, gdzie występuje:

-wielodzietność rodziny kandydata;
-niepełnosprawność kandydata;
-niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
-niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
-niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
-samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
-objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 

TERMINY REKRUTACJI SPRAWDŹ TUTAJ:

https://zppp.ids.czest.pl/ciz/2023/02/02/terminy-rekrutacji-do-szkol-ponadpodstawowych/

 

Adres strony rekrutacji elektronicznej:   slaskie.edu.com.pl

 

Ósmoklasisto!

Jeśli będziesz miał jeszcze jakieś pytania i wątpliwości,

to dodatkowe informacje możesz uzyskać pod adresem:

Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych
Centrum Informacji Zawodowej

tel: (34) 361-93-92; 533-377-180

(34) 062 24 24; 739 212 739

e-mail: ciz@edukacja.czestochowa.pl

 

Skip to content