Zespół pracowników

Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1

ul. Marysia 93B, 42-200 Częstochowa
tel. 34 361 94 34, tel. kom. 533 300 966
E-mail: pppp1@edukacja.czestochowa.pl
 

ds

Z-ca Dyrektora
mgr Dorota Sikora – psycholog, psychoterapeuta, trener treningu grupowego, mediator. W Poradni zajmuje  się diagnozą i psychoterapią  młodzieży oraz pomocą psychologiczną dla rodziców. Prowadzi mediacje rodzinne i szkolne. Ukończyła Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym  oraz  Dwuletnie szkolenie trenerskie „Sieć” Warszawa, Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

 

ZESPÓŁ DS. DZIECKA

mgr Magdalena Rogaczewska – Koordynator Zespołu, pedagog

mgr Agnieszka Wójcikpsycholog, w trakcie studiów podyplomowych ,,Wczesne wspomaganie dziecka ze złożoną niepełnosprawnością, w tym z autyzmem”. Terapeuta Stosowanej Analizy Zachowania, odbyła staż terapeutyczny organizowany przez Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej. W poradni zajmuje się diagnozą i terapią psychologiczną dzieci, w tym dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu, prowadzi także terapię grupową dzieci z zaburzeniami zachowania i emocji. Na terenie przedszkoli i szkół podstawowych realizuje psychologiczne zajęcia profilaktyczne.

mgr Magdalena Znosko-Abratańskapsycholog, surdopedagog, tyflopedagog. W poradni zajmuje się diagnozą, psychoterapią indywidualną dzieci, terapią grupową  oraz poradnictwem dla rodziców i nauczycieli. Ponadto zajmuje się diagnozą i terapią uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce matematyki.
Prowadzi na terenie przedszkoli i szkół zajęcia profilaktyczne z zakresu zdrowego stylu życia, umiejętności społecznych oraz rozwoju umiejętności matematycznych.

mgr Elżbieta Stawiarz – pedagog 

mgr Beata CiupińskaKoordynater Zespołupedagog, oligofrenopedagog.  Zajmuje się diagnozą gotowości szkolnej, ogólnych i specyficznych trudności w nauce. Prowadzi terapię ogólnorozwojową, trudności w czytaniu i pisaniu. W szkołach prowadzi zajęcia z zakresu profilaktyki zachowań agresywnych oraz uzależnień od środków psychoaktywnych i destruktywnych grup kultowych. Ukończyła Podyplomowe Studia Terapii Patologii Zachowań. 

mgr Jolanta Gęsiarzpedagog. Zajmuje się diagnozą i terapią osób z autyzmem, Zespołem Aspergera oraz problematyką agresji i przemocy. Kwalifikacje z zakresu rewalidacji upośledzonych umysłowo, edukacji niezależnej, wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji osób ze spektrum autyzmu. Trener PTTB. Trener ART. Certyfikowany Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji. Ekspert komisji do spraw awansu zawodowego nauczycieli. Terapeuta TSR.

mgr Marina Lechowska psycholog. Zajmuje się diagnozą ogólnych trudności w nauce, trudności w nauce języka polskiego, trudności emocjonalnych, dojrzałości szkolnej. Prowadzi terapię indywidualną ogólnorozwojowa, dzieci z trudnościami emocjonalnymi, terapię grupową dla dzieci (kl. V – VI SP) z nieprawidłowościami  w rozwoju  sfery emocjonalnej.   

mgr Urszula Madalińskapedagog, surdologopeda. Zajmuje się diagnozą dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością słuchową oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Przeprowadza bezpłatne przesiewowe badania słuchu. Prowadzi terapię indywidualną dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością słuchową (protezowanych aparatami słuchowymi, posiadających implanty słuchowe).  Dla dzieci i rodziców prowadzi zajęcia z zakresu profilaktyki słuchu. 

mgr Grażyna Matkowskapedagog. Zajmuje się diagnozą dzieci z trudnościami w nauce, specyficznymi problemami w uczeniu się oraz trudnościami wychowawczymi. Prowadzi terapię ogólnorozwojową, zajęcia dla dyslektyków oraz dzieci z ryzyka dysleksji. W szkołach prowadzi zajęcia profilaktyczne z zakresu przeciwdziałania przemocy i agresji. Ukończyła studia podyplomowe Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży z trudnościami. 

mgr Joanna Szlichta psycholog. Zajmuje się diagnozą psychologiczną małego dziecka, dziecka w wieku przedszkolnym i szkolnym. Prowadzi indywidualną terapia ogólnorozwojowa dzieci w wieku przedszkolnym, indywidualną terapię psychologiczną dzieci w wieku szkolnym. 

mgr Agnieszka Wójcik – pedagog

mgr Małgorzata Adlerpedagog, tyflopedagog, surdopedagog. Zajmuje się diagnozą dzieci w obrębie gotowości szkolnej, trudności w nauce w tym z grupy ryzyka dysleksji oraz w zakresie niepełnosprawności w zakresie wzroku i słuchu. Prowadzi terapię pedagogiczną wspomagająca wszechstronny rozwój dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz dla uczniów z dysleksją. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu terapii   pedagogicznej   uczniów z dysleksją, ADHD.

LOGOPEDZI

mgr Anna Mielczarek-Koniecka logopeda, pedagog. W ramach praktyki logopedycznej w ZPPP nr 1  w Częstochowie realizuje : profilaktykę, diagnozę, terapię i doradztwo logopedyczne. Oprócz indywidualnej terapii logopedycznej, we współpracy z psychologiem prowadzi terapie grupowe( logopedyczno/psychologiczne), przeznaczone dla dzieci, ich rodziców i opiekunów. Terapie te, prowadzone są głównie z wykorzystaniem artystycznych środków wyrazu : muzyki, plastyki, ruchu i działań parateatralnych. Interesuje się nowatorskimi metodami terapii logopedycznej.

mgr Tatiana Sącińska logopeda. Zajmuje się oceną rozwoju mowy oraz określeniem nieprawidłowości występujących w procesie komunikowania się u dzieci i młodzieży. Koryguje wszelkie zaburzenia komunikacji językowej oraz uczy właściwej i skutecznej komunikacji. Prowadzi terapię indywidualną i grupową na terenie poradni. Zajmuje się  profilaktyką logopedyczną (realizując programy na terenie przedszkoli) a także przeprowadza przesiewowe badania słuchu.

 

ZESPÓŁ DS. MŁODZIEŻY

mgr Jolanta GórnikKoordynator Zespołu – pedagog, psychoterapeuta. W Poradni zajmuje się diagnozą,  terapią rodzin, psychoterapią młodzieży i dorosłych. Prowadzi mediacje szkolne i rodzinne. Ukończyła Czteroletnią Szkołę Psychoterapii oraz Terapię Rodzin przy Polskim Instytucie Eriksonowskim w Łodzi. Prowadzi Szkołę dla Rodziców.

mgr Aleksandra Kupczykpsycholog, pedagog. Zajmuje się diagnozą psychologiczną oraz pomocą psychologiczną dla młodzieży. Prowadzi liczne zajęcia profilaktyczne na terenie szkół gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych. W trakcie szkolenia z zakresu diagnostyki neuropsychologicznej.

mgr Dorota Wydrychiewicz psycholog, tyflopedagog. Zajmuje się diagnozą i terapią psychologiczną dzieci i młodzieży. Prowadzi  zajęcia grupowe w szkołach z zakresu umiejętności psychospołecznych oraz profilaktyki dla młodzieży. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu tyflopedagogiki.

mgr Teresa Kała pedagog, certyfikowana psychoterapeutka Polskiej Federacji Psychoterapii i EAP (European Association for Psychotherapy), trener warsztatu umiejętności psychospołecznych PTP. Ukończyła studia magisterskie z zakresu Resocjalizacji na Wydziale Pedagogiki i Psychologii  Uniwersytet Śląski w Katowicach oraz 4 – letnie podyplomowe studia w Profesjonalna Szkoła Psychoterapii SWPS i IPZ w Warszawie. Ukończyła kursy z zakresu coachingu, mediacji, interwencji kryzysowej, neurostymulacji rozwoju, diagnozy i terapii dysleksji, diagnozy i terapii FAS, kinezjologi edukacyjnej, TZA. Pracuje z młodzieżą, rodzicami i nauczycielami, także z osobami przeżywającymi kryzysy emocjonalne.   

mgr Dorota Knitterpedagog, tyflopedagog, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień. Zajmuje się diagnozą i terapią pedagogiczną  dzieci i młodzieży. Prowadzi  zajęcia grupowe w szkołach z zakresu profilaktyki uzależnień oraz umiejętności psychospołecznych dla młodzieży, a także warsztaty i szkolenia dla rad pedagogicznych i rodziców. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu tyflopedagogiki.

mgr Rafał Peszek – pedagog

 

ZESPÓŁ DS. RODZIN

mgr Magdalena Bach Koordynator Zespołu – psycholog, psychoterapeuta. Posiada bogate doświadczenie pracy m.in. w Oddziale Psychiatrycznym, Ośrodku Interwencji Kryzysowej, Ośrodku Adaptacyjnym. Absolwentka Studium Psychoterapii Indywidualnej w Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej oraz Studium Psychoterapii w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Na bieżąco korzysta z superwizji. Przewodnicząca Częstochowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

mgr Dorota Sikora – Z-ca Dyrektora ZPP-P, psycholog, psychoterapeuta, trener treningu grupowego, mediator. W Poradni zajmuje  się diagnozą i psychoterapią  młodzieży oraz pomocą psychologiczną dla rodziców. Prowadzi mediacje rodzinne i szkolne. Ukończyła Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym  oraz  dwuletnie szkolenie trenerskie „Sieć” Warszawa, Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

mgr Beata Bieleckapsycholog, psychoterapeuta integratywny. Rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Integratywnej w Krakowie. Na terenie poradni prowadzi diagnozę psychologiczną, konsultacje rodzinne, psychoterapię indywidualną, rodzinną, małżeńską, ,,Szkołę dla Rodziców”.

mgr Olga Mroczekpsycholog, psychoterapeuta. Ukończyła podyplomowe szkolenie „Psychoterapia” w Zakładzie Terapii Rodzin Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Odbyła staże specjalizacyjne w certyfikowanych ośrodkach terapeutycznych. Prowadzi psychoterapię dorosłych i młodzieży w nurcie psychodynamicznym oraz terapię rodzin. Regularnie uczestniczy w indywidualnej i grupowej superwizji pracy terapeutycznej.

mgr Ireneusz Pyzik – psycholog, psychoterapeuta.

mgr Anna Szymala-Kopydłowskapsycholog, psychoterapeuta. Ukończyła podyplomowe szkolenie „Psychoterapia” w Zakładzie Terapii Rodzin Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Odbyła staże specjalizacyjne w certyfikowanych ośrodkach terapeutycznych. Prowadzi psychoterapię dorosłych i młodzieży w nurcie psychodynamicznym oraz terapię rodzin. Regularnie uczestniczy w indywidualnej i grupowej superwizji pracy terapeutycznej.

Accessibility