Podsumowanie projektu Częstochowa wolna od przemocy

W dniu 28 października 2021r. w siedzibie głównej Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Częstochowie odbyło się spotkanie podsumowujące projekt Częstochowa wolna od przemocy, którego działania podejmowane były w ramach szeroko pojętej profilaktyki antyprzemocowej Strefa Empatii. Realizatorami projektu był Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Częstochowie we współpracy z Pełnomocniczką Prezydenta Miasta Częstochowy ds. Równych Szans, Wydziałem Edukacji Urzędu Miasta oraz Wydziałem Prewencji Komendy Miejskiej Policji i Samorządowym Ośrodkiem Doskonalenia pod patronatem Urzędu Miasta w Częstochowie. Projekt był realizowany w okresie od listopada 2020r. do października 2021r.

Głównymi celami projektu było zapobieganie pojawiania się zjawiska agresji i przemocy wśród dzieci i uczniów oraz podniesienie poziomu bezpieczeństwa w przedszkolu i w szkole. Założeniem projektu było dotarcie do pedagogów szkolnych, wychowawców i rodziców, ale również do dzieci przedszkolnych, dzieci i młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych na terenie miasta Częstochowy oraz przeprowadzenie szkoleń, warsztatów, prelekcji i pogadanek dotyczących szeroko pojętego zjawiska agresji i przemocy.

W ramach działań projektowych przeprowadzono 13 spotkań z dyrektorami, nauczycielami, wychowawcami i pedagogami oraz rodzicami dzieci/uczniów uczęszczających do przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych w Częstochowie. W związku z pandemią spotkania z rodzicami i nauczycielami oraz uczniami były realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.  Łącznie w spotkaniach uczestniczyło 609 osób.

W projekcie realizowane były m.in. spotkania poruszające tematykę relacji rówieśniczych w sieci i cyberprzemocy, bezpieczeństwa dzieci w sieci, powszechnego używania urządzeń mobilnych, jako szansy lub zagrożenia dla więzi rodzinnych i międzyludzkich, rozpoznawania przemocy i agresji u dzieci w wieku przedszkolnym oraz radzenia sobie z tym problemem, pomocy dzieciom i młodzieży w sytuacji kryzysu, lęku przed szkołą oraz rodzajów wsparcia uczniów i ich rodziców, depresji u młodzież, emocji u dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera i ADHD, psychologicznych różnic indywidualnych, doskonalenia umiejętności wychowawczych, jak również rówieśniczej interwencji kryzysowej.  Wszelkie materiały i prezentacje opracowane przez specjalistów ZPPP prowadzących spotkania zostały zamieszczone na stronie internetowej Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Częstochowie zppp.ids.czest.pl

Czas pandemii spowodował zmianę harmonogramu i rodzaj podejmowanych działań, ale też wpłynął na ukierunkowanie na konkretne zadania wpisujące się w problematykę agresji i przemocy zgodnie z zapotrzebowaniem szkół. Obserwowane nasilanie się trudności emocjonalnych uczniów po roku nauki zdalnej, a co za tym idzie pojawianie się trudnych zachowań, jak również powrót do szkoły i konieczność odnalezienia się w popandemicznej rzeczywistości ukierunkowały działania projektowe na problematykę dotyczącą reintegracji zespołów klasowych. W maju i czerwcu zostały zrealizowane warsztaty Zobaczmy się na nowo dla kadry nauczycielskiej, pedagożek i pedagogów pracujących z dziećmi i młodzieżą klas IV-VIII szkół podstawowych  i ponadpodstawowych prowadzone przez P. A. Wierny Pełnomocniczkę Prezydenta Miasta Częstochowy ds. Równych Szans oraz M. Krakowską Koordynatorkę projektu.

Efektem pojawiającej się przemocy, na którą narażone były dzieci i młodzież realizująca naukę w formie zdalnej, a co za tym idzie pozostająca w domu, są zachowania lękowe, nierzadko doprowadzające do stanów depresyjnych. W związku z powyższym w ramach projektu i przypadającego 23 lutego Dnia walki z depresją, dla nauczycieli i rodziców zostało zorganizowane spotkanie on-line dotyczące depresji u dzieci młodzieży. W tym dniu zostały wyznaczone również konsultacyjne dyżury telefoniczne dla potrzebujących dzieci i młodzieży oraz ich rodziców i nauczycieli. 

W miarę możliwości, w bezpośrednim kontakcie specjaliści ZPPP w ramach projektu podejmowali szereg działań profilaktycznych mających na celu zapobieganie pojawianiu się agresji i przemocy u dzieci i młodzieży w częstochowskich przedszkolach, szkołach i placówkach. W ramach szeroko pojętej profilaktyki zajęciami zostało objętych 147 dzieci. Tematyka poruszana podczas spotkań warsztatowych dotyczyła edukacji emocjonalnej, samooceny, poczucia własnej wartości oraz umiejętności radzenia sobie ze złością.

W ramach projektu przedstawiciel Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji aspirant D. Zych systematycznie prowadził spotkania on-line dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych. Spotkania z dziećmi i młodzieżą dotyczyły m.in. przeciwdziałania agresji i przemocy rówieśniczej, cyberprzemocy, odpowiedzialności karnej nieletnich oraz dopalaczy i innych substancji zabronionych. W ponad 100 zrealizowanych prelekcjach wzięło udział około 9500 uczniów i uczennic.

Podczas spotkania podsumowującego realizowany projekt zostały wręczone nagrody dla laureatów konkursów ogłoszonych w dniu 4 stycznia 2021r. i przedłużonych do 17 września 2021r. w związku ze stanem pandemii.  W ramach projektu zostały ogłoszone dwa konkursy.  Konkurs plastyczny dla uczniów klas VI-VIII szkół podstawowych pt. POZYTYWNIE ZAKRĘCENI W CYBERPRZESTRZENI oraz konkurs na krótki spot filmowy dla uczniów klas I-II szkół ponadpodstawowych pt. BEZPIECZNY ŚWIAT WE MNIE I WOKÓŁ MNIE. Komisja konkursowa wyłoniła laureatów I, II i III miejsca oraz przyznała dwa wyróżnienia.

Laureatami konkursu pt. POZYTYWNIWNIE ZAKRĘCENI W CYBERPRZESTRZENI zostali:

I miejsce

Zofia Dudek uczennica SP nr 24 im. J. M. Szancera

2. SP 24_Dudek Zofia

II miejsce

Weronika Jeszka uczennica SP nr 42 im. J. Brzechwy

23. SP 42_Jeszka Weronika

III miejsce

Dominik Bińczyk uczeń SP nr 42 im. J. Brzechwy

24. SP 42 Bińczyk Dominik

Wyróżnienia otrzymali:

Zofia Burczy uczennica SP nr 38 im. L. Zamenhofa

32. SP 38_Burczy Zofia

Jan Gruca uczeń SP nr 42 im. J. Brzechwy

21. SP 42_Jan Gruca

Laureatami konkursu pt. BEZPIECZNY ŚWIAT WE MNIE I WOKÓŁ MNIE zostali:

I miejsce

Anastasia Babko uczennica Zespołu Szkół im. gen W. Andersa

II miejsce

Wiktoria Brzeziecka i Julia Przygodzka uczennica V LO im. A. Mickiewicza

III miejsce

Mateusz Łopat i Wiktoria Wojtysiak uczniowie Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. S. Żeromskiego

 

Podczas spotkania laureaci otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez Wydział Edukacji Urzędu Miasta Częstochowa.

Accessibility