Opis projektu

„POZYTYWNIE ZAKRĘCENI W CYBERPRZESTRZENI” – to wspólna kampania profilaktyczna organizowana przez Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych
w Częstochowie oraz Wydział Prewencji KMP w Częstochowie przeciwko hejtowi internetowemu.

            Hejt jest zjawiskiem, które lawinowo rozpowszechnia się w sieci. Wiele osób nie zdaje sobie jednak sprawy, jak dużym problemem może on być w przypadku młodszych użytkowników. Celem planowanej kampanii jest uświadomienie uczniom szkół podstawowych szkodliwości zjawiska hejtu. Kluczową kwestią walki z hejtem jest reagowanie na to zjawisko – a reagować powinny zarówno ofiary, jak i świadkowie hejtu. Kampania zwraca uwagę na konieczność podejmowania działania w sytuacji zetknięcia się
z cyberprzemocą m.in. poprzez zgłaszanie krzywdzących treści administratorom stron czy wsparcie dla ofiary.

            Założeniem kampanii jest dotarcie do wszystkich uczniów klas szóstych, siódmych
i ósmych szkół podstawowych na terenie miasta Częstochowy oraz przeprowadzenie prelekcji, warsztatów, pogadanek na temat zagrożenia cyberprzemocą oraz praw
i konsekwencji związanych ze stosowaniem cyberprzemocy.

            Inauguracją kampanii „POZYTYWNIE ZAKRĘCENI W CYBERPRZESTRZENI”  będzie  spotkanie z prasą oraz szkolenie dla pedagogów, które odbędzie się 4 marca 2020 r.

            Kampania będzie trwać od marca do czerwca bieżącego roku.

            W ramach działań w powyższym okresie odbędą się spotkania w auli KMP
w Częstochowie pod hasłem CZWARTEK Z cyberMOCĄ”. W tych dniach uczniowie
ze szkół podstawowych będą zapraszani na prelekcje dotyczące powyższych zagadnień, przeprowadzane przez funkcjonariuszy Wydziału Prewencji przy udziale pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Ponadto funkcjonariusze Wydziału Prewencji oraz dzielnicowi prowadzić będą wraz
z pedagogami szkolnymi prelekcje we wszystkich szkołach podstawowych oraz specjalnych
z terenu Częstochowy w klasach VI -VIII.

            W ramach kampanii zostanie również ogłoszony konkurs z nagrodami, którego celem będzie nagranie przez uczniów krótkiego spotu o tematyce związanej z cyberprzemocą.

            Kampania „POZYTYWNIE ZAKRĘCENI W CYBERPRZESTRZENI” zakończy się konferencją podsumowującą w dniu 19 czerwca 2020 r. o godz. 10.00 w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta Częstochowy.

Accessibility