TERMINY REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

Szanowni Rodzice, drodzy Uczniowie,

poniżej przedstawiamy terminy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych w roku szkolnym 2024/25.

 

INFORMACJA O REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

NA ROK SZKOLNY 2024/2025

 

Kandydat do szkoły ponadpodstawowej może składać dokumenty do trzech szkół.

Uczeń uczestniczący w rekrutacji elektronicznej wprowadza wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej przez Internet oraz składa dokumenty jedynie w szkole pierwszego wyboru.

Uczniowie są przyjmowani do wybranej klasy w kolejności zgodnej z sumą punktów (uzyskanych w rekrutacji) do wyczerpania limitu miejsc.

W przypadku wolnych miejsc o przyjęciu kandydata, który nie posiada wymaganej liczby punktów, decyduje dyrektor szkoły ponadpodstawowej.

 

 1. Dokumentacja składana w szkole ponadpodstawowej:

-wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły ponadpodstawowej (podpisany przez co najmniej jednego rodzica/opiekuna prawnego),

-świadectwo ukończenia szkoły podstawowej zawierające informacje o ewentualnych następujących osiągnięciach ucznia:

 • ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem,
 • uzyskanie tytułu finalisty lub laureata w konkursach wiedzy organizowanych na poziomie ponadwojewódzkim lub wojewódzkim przez Kuratorów Oświaty,
 • osiągnięcia sportowe, artystyczne (indywidualne lub zespołowe) lub konkursy inne, co najmniej na szczeblu powiatowym,
 • aktywność społeczna, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu – wpisana na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej,

-zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty,

-zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w wybranym zawodzie – w przypadku wyboru przez ucznia technikum lub i/lub branżowej szkoły I stopnia,

-umowa o pracę lub zaświadczenie od pracodawcy o zamiarze zawarcia umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego od 1 września 2024 r. – w przypadku wyboru przez ucznia, przyszłego pracownika młodocianego, nauki zawodu,

-orzeczenie lekarskie o stanie zdrowia, umożliwiającym podjęcie nauki w szkole lub oddziale wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej- w przypadku wyboru przez ucznia klasy sportowej lub szkoły mistrzostwa sportowego oraz pisemna zgoda rodziców na uczęszczanie kandydata do takiej szkoły lub oddziału.

 

Ponadto w szczególnych przypadkach, orzeczenia i opinie z poradni psychologiczno-pedagogicznej:

-opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, w sprawie pierwszeństwa przyjęcia do szkoły ponadpodstawowej ucznia z problemami zdrowotnymi

ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia

-opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym specjalistycznej, w sprawie udzielenia zezwolenia na zatrudnianie młodocianego w celu przygotowania zawodowego w formie nauki zawodu – dotyczy uczniów, którzy nie ukończą 15 lat przed 1 stycznia 2025 r. i wybierają kontynuowanie nauki w szkole branżowej I stopnia oraz naukę u pracodawcy,

-orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez zespół orzekający działający

w poradni psychologiczno-pedagogicznej – dotyczy uczniów z niepełnosprawnością,

-orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – dotyczy uczniów, którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły,

-inne opinie z poradni psychologiczno-pedagogicznej.

 

 1. Kryteria rekrutacji

O przyjęciu do klasy pierwszej szkoły ponadpodstawowej decydują kryteria zawarte w statucie szkoły, uwzględniające:

 • liczbę punktów możliwych do uzyskania za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatniej klasie szkoły podstawowej – max 100 pkt, (zasada obliczania punktów: 0,35 punktu za każdy uzyskany procent wyników egzaminu ósmoklasisty z jęz. polskiego i matematyki, 0,30 punktu za każdy procent uzyskany z języka obcego nowożytnego),
 • liczbę punktów możliwych do uzyskania za oceny z 4 (czterech) przedmiotów na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej– max 72 pkt:
 • obligatoryjnie dla wszystkich uczniów – ocena z języka polskiego i matematyki,
 • pozostałe dwa przedmioty, z których oceny są uwzględniane w procesie rekrutacji ustala szkolna komisja rekrutacyjna, w zależności od typu szkoły i rodzaju klasy.

Obowiązująca punktacja za oceny:

– ocena celująca                      18 pkt

– ocena bardzo dobra            17 pkt

– ocena dobra                         14 pkt

– ocena dostateczna              8 pkt

– ocena dopuszczająca          2 pkt

 

 • liczbę punktów możliwych do uzyskania za inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej – max 28 pkt
 • za uzyskanie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 pkt,
 • za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty: za tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 pkt, za tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 pkt, za tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 pkt,
 • za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty: dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 pkt, jednego tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 pkt,
 • za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty: dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 pkt, dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 pkt, jednego tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 pkt, jednego tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 pkt,
 • za uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu: a/międzynarodowym – przyznaje się 4 pkt, b/krajowym – przyznaje się 3 pkt, c/ wojewódzkim – przyznaje się 2 pkt, d/ powiatowym– przyznaje się 1 pkt,
 • w przypadku gdy uczeń ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie , na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu w zawodach wiedzy , artystycznych i sportowych, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym, że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 pkt,
 • w przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, przyznaje się 3 pkt.

 

W postępowaniu kwalifikacyjnym uczniów zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego i matematyki, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i za oceny wyrażone w stopniu: a/ celującym – przyznaje się po 35 pkt, b/ bardzo dobrym – przyznaje się po 30 pkt, c/ dobrym – przyznaje się po 25 pkt, d/ dostatecznym – przyznaje się po 15 pkt, e/ dopuszczającym – przyznaje się po 10 pkt. Za ocenę z języka obcego nowożytnego przyznaje się: 30 pkt za ocenę celującą, 25 pkt za ocenę bardzo dobrą, 20 pkt za ocenę dobrą, 10 pkt za ocenę dostateczną, 5 pkt za ocenę dopuszczającą.

 

Przy przyjmowaniu do szkół ponadpodstawowych, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym, pierwszeństwo mają:

1/ uczniowie z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku

     kształcenia ze względu na stan zdrowia. Te problemy zdrowotne muszą być potwierdzone opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej w tym poradni

     specjalistycznej,

2/ następnie uczniowie z rodzin, gdzie występuje:

-wielodzietność rodziny kandydata;

-niepełnosprawność kandydata;

-niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

-niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

-niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

-samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

-objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 

 

 1. Terminy związane z rekrutacją do szkół ponadpodstawowych

 

Termin złożenia wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły ponadpodstawowej

od 13 maja 2024 r. do 17 czerwca 2024 r.  do godz.15.00

 

Termin uzupełnienia wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej j o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty (ew. kopie). Termin ten dotyczy również  możliwości złożenia nowego wniosku.

od 21 czerwca 2024 r. do 5 lipca 2024 r. do godz.15.00

 

Termin ogłoszenia list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły

12 lipca 2024 r.

 

Termin wydania przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe (technikum, BS I stopnia) skierowania na badania lekarskie zakwalifikowanemu kandydatowi, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze danej szkoły:

od 13 maja 2024 r. do 16 lipca 2024 r.

 

Termin złożenia potwierdzenia przez rodzica kandydata/pełnoletniego kandydata woli uczęszczania do wybranej szkoły poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty (o ile nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku) oraz zaświadczenia lekarskiego (dot. technikum i BS I stopnia) zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu:

od 12 lipca 2024 r. do 18 lipca 2024 r. do godz. 15.00

 

Termin ogłoszenia listy uczniów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły

19 lipca 2024 r. do godz.14.00

 

Termin rekrutacji uzupełniającej:

składanie wniosków: od 22 lipca 2024 r. do 25 lipca 2024 r. do godz. 15.00

ogłoszenie listy uczniów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły:  9 sierpnia 2024 r.

 

Adres strony elektronicznej rekrutacji:   https://slaskie.edu.com.pl

 

Ósmoklasisto! Jeśli będziesz miał jeszcze jakieś pytania i wątpliwości, to dodatkowe informacje możesz uzyskać pod adresem:

Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Centrum Informacji Zawodowej; Częstochowa ul. Kosmowskiej 5,  e-mail: ciz@edukacja.czestochowa.pl,
tel: (34) 362-24-24, 533-300-966, 739-212-739, strona www: zpp.ids.czest.pl/ciz

 

 

Możesz również polubić…

Skip to content