Z głębokim żalem zawiadamiamy, że zmarła Pani Lidia Koral (primo voto Espenschit) emerytowany i wieloletni Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3 w Częstochowie.

Pogrzeb odbędzie się w dniu 19.02.2022r. o godz. 11.00
w Kaplicy pw. Zmartwychwstania Pańskiego na cmentarzu Kule
w Częstochowie.


Śp. Lidia Koral (primo voto Espenschit) pełniła funkcję dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 3 w Częstochowie od 1975 do 2002 roku (w latach 1975 – 1993 Poradnia ta funkcjonowała jako: Wojewódzka Poradnia Wychowawczo – Zawodowa).

Pełnienie tej funkcji wiązało się z tworzeniem od podstaw Wojewódzkiej Poradni Wychowawczo – Zawodowej, pod względem organizowania warunków pracy, bazy metodologicznej oraz doskonalenia zawodowego pracowników.

Zadaniem Śp. Lidii, jako Dyrektora Poradni Wojewódzkiej było także współtworzenie w 1975 roku Miejskich Poradni Wychowawczo – Zawodowych na terenie ówczesnego województwa częstochowskiego tj. poradni w: Częstochowie, Myszkowie, Kłobucku, Pajęcznie, Lublińcu, Koniecpolu, a w roku 1987 – Miejskiej Poradni Wychowawczo – Zawodowej nr 2 w Częstochowie.

Do roku 1993 odpowiadała również za realizowanie przez WPW-Z szeregu zadań na rzecz poradni terenowych:

  • pełnienie nadzoru merytorycznego,
  • stymulowanie rozwoju zawodowego pracowników (systematyczne organizowanie szkoleń, kierowanie na studia podyplomowe z zakresu logopedii dyrektorów Poradni w Pajęcznie, Koniecpolu, Częstochowie, Kłobucku – co pod koniec lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku stanowiło istotne osiągnięcie w sytuacji całkowitego braku logopedów w terenie),
  • pomoc w rozwiązywaniu tzw. „trudnych przypadków” dzieci i młodzieży,
  • zaopatrywanie w pomoce, metody i materiały instruktażowe do pracy z dziećmi, rodzicami, nauczycielami.

Śp. Lidia Koral w ramach koordynowania pracy wszystkich poradni w województwie podejmowała szereg działań na rzecz zintegrowania tych placówek i podnoszenia jakości ich pracy. M.in. zorganizowała i przez wiele lat prowadziła grupę wsparcia dla dyrektorów poradni p-p naszego województwa.

W kierowanej przez siebie Poradni Śp. Lidia dbała o wysoki poziom pracy diagnostycznej, doradczej, profilaktycznej i terapeutycznej, w tym pracy na rzecz dzieci z dysfunkcjami zmysłów prowadzonej przez WPW-Z na terenie całego ówczesnego województwa częstochowskiego. Zainicjowała  i zorganizowała wiele szkoleń dla pracowników, z których korzystali również nauczyciele, pedagodzy szkolni i inne osoby. Szkolenia te były prowadzone w większości przez uznane w kraju autorytety.

W roku 1978 zorganizowała pierwszy w województwie kurs przygotowujący nauczycieli do prowadzenia zespołów dydaktyczno – wyrównawczych.

Śp. Lidia wykazywała się dużą inicjatywą w zakresie działalności innowacyjnej. M.in. jako pierwsza w województwie zorganizowała w WPW-Z gabinety specjalistyczne: logopedyczny i terapii pedagogicznej. Zawsze była pełna zapału i nowych pomysłów. Inspirowała także swoich pracowników do pracy twórczej.

Wiele działań na rzecz dziecka i rodziny realizowała społecznie – m.in. organizowała kolonie dla dzieci z nerwicą szkolną, kierowała rodziny niewydolne wychowawczo na wczasy z psychologiem – w ramach opieki nad tymi rodzinami.

Czynnie działała w różnych organach o zasięgu wojewódzkim. W tym min.:

  • W latach 1979 – 85 w Wojewódzkiej Radzie Postępu Pedagogicznego.
  • Była członkiem Wojewódzkiej Komisji Koordynacyjnej WSW, gdzie zajmowała się rekrutacją kandydatów do szkół wojskowych i preorientacją pod kątem naboru uczniów do szkół wojskowych.
  • W 1985r została powołana na członka Społecznej Rady Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjno – Opiekuńczego.
  • Pełniła funkcję Przewodniczącej Komisji Pomocy Dzieciom i Rodzinie Zarządu Wojewódzkiego TPD.

W pracy pedagogicznej Śp. Lidia Koral w sposób szczególny poświęciła się rewalidacji dzieci niepełnosprawnych i terapii dzieci dyslektycznych – realizując w tym swą życiową pasję.

Jej innymi pasjami były: muzyka, śpiew i aktywność sportowa – m.in. spenetrowała wszystkie jaskinie na Jurze Krakowsko – Częstochowskiej.

Zawsze aktywna, nie bojąca się nowych wyzwań. Wymagająca wobec pracowników, ale i przepełniona troską o ich problemy oraz zawsze gotowa do udzielania pomocy – taką Cię Pani Dyrektor Lidko zapamiętamy!