Zespół pracowników

Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2

ul. Kosmowskiej 5, 42-224 Częstochowa
tel. 34 362 24 24, tel. kom. 739 212 739


Z-ca Dyrektora
mgr Małgorzata Krakowska – pedagog, oligofrenopedagog

 


ZESPÓŁ DS. DZIECKA

mgr Magdalena Jackowska - Koordynator Zespołu, pedagog. Zajmuje się w diagnozą i terapią małych dzieci z zaburzeniami rozwoju, deficytami funkcji poznawczych oraz upośledzeniem umysłowym. Prowadzi również zajęcia przygotowujące dzieci do pójścia do szkoły. Ukończyła  studia podyplomowe z zakresu Wczesnego Wspomagania Rozwoju oraz Edukacji dziecka z Autyzmem i Zespołem Aspergera.

mgr Małgorzata Krakowska Z-ca Dyrektora ZPP-P, pedagog, oligofrenopedagog. Zajmuje się diagnozą gotowości szkolnej,  trudności w nauce (w tym specyficznych), autyzmu, Zespołu Aspergera, innych całościowych zaburzeń rozwoju, niepełnosprawności intelektualnej. Prowadzi terapię indywidualną i grupową dla dzieci przygotowujących się do szkoły, dzieci z ryzyka dysleksji i z dysleksją, terapię EEG Biofeedback. Certyfikowany Terapeuta Integracji Sensorycznej

mgr Bożena Bator – psycholog

mgr Alina Włodarekpedagog, oligofrenopedagog. Zajmuje się diagnozą i terapią pedagogiczną uczniów szkół podstawowych oraz uczniów Szkół Specjanych. Dodatkowo posiada rekomendację ORE do prowadzenia Szkoły dla Rodziców i Wychowawców.

mgr Małgorzata Adlerpedagog. Zajmuje się diagnozą dzieci z grupy ryzyka dysleksji oraz badaniem gotowości szkolnej. Prowadzi terapię pedagogiczną wspomagająca wszechstronny rozwój dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz dla uczniów z dysleksją. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu terapii   pedagogicznej   uczniów z dysleksją, ADHD.

mgr Danuta Klubickapedagog. Zajmuje się diagnozą poziomu rozwoju, potrzeb i możliwości dziecka, zaburzeń rozwojowych oraz specyficznych problemów w uczeniu się. Prowadzi terapię dzieci z zaburzeniami rozwojowymi oraz nadpobudliwością psychoruchową. W szkołach prowadzi zajęcia dla dzieci z zakresu profilaktyki uzależnień oraz umiejętności społecznych. 

mgr Ewa Majchrzakpsycholog. W poradni specjalizuje się we wczesnej interwencji psychologicznej, diagnozie i terapii małego dziecka w wieku przedszkolnym. Prowadzi konsultacje psychologiczne dla rodziców i nauczycieli. Ukończyła studia podyplomowe ”Wczesne wspomaganie rozwoju i wczesna Interwencja”.

mgr Lidia Rubikpedagog. W poradni prowadzi diagnozę i terapię dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce, problemami wychowawczymi i emocjonalnymi. Dodatkowo prowadzi zajęcia rewalidacyjne dla dzieci z upośledzeniem umysłowym. Zajmuje się również psychoedukacją rodziców. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu Terapii Psychopedagogicznej.

mgr Zofia Rykała - psycholog. W poradni zajmuje się profilaktyką, diagnozą i terapią dzieci z zaburzeniami rozwoju sfery społeczno-emocjonalnej, nadpobudliwością psychoruchową oraz specyficznymi trudnościami w nauce. Prowadzi psychoedukację rodziców w zakresie doskonalenia ich umiejętności wychowawczych. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu Pedagogiki Korekcyjno-Kompensacyjnej.

mgr Sylwia Tłustochowiczpedagog, tyflopedagog, surdopedagog. Zajmuje się diagnozą gotowości szkolnej, trudności w nauce, a także diagnozą dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością wzrokową i słuchową. Prowadzi terapię indywidualną i grupową: dyslektyczną i ogólnorozwojową. W szkołach prowadzi zajęcia dla dzieci z zakresu profilaktyki uzależnień.

mgr Agnieszka Ujmapsycholog

LOGOPEDZI

mgr Aneta Górska – pedagog, logopeda, neurologopeda. Zajmuje się diagnozą i indywidualną terapią logopedyczną dzieci i młodzieży. Prowadzi zajęcia usprawniające komunikację językową, terapię wad wymowy oraz terapię zaburzeń rozwoju mowy. W ramach profilaktyki logopedycznej prowadzi warsztaty dla rodziców i nauczycieli oraz badania przesiewowe mowy i słuchu.

mgr Urszula Matuszewska - oligofrenopedagog, surdologopeda, neurologopeda. Zajmuje się diagnozą
i indywidualną terapią logopedyczną dzieci i młodzieży. Prowadzi zajęcia usprawniające komunikację językową, terapię wad wymowy oraz terapię zaburzeń rozwoju mowy.W ramach profilaktyki logopedycznej prowadzi warsztaty dla rodziców i nauczycieli.

 

ZESPÓŁ DS. MŁODZIEŻY

mgr Anna Korycińska - Koordynator Zespołu - pedagog. Zajmuje się diagnozą i terapią dyslektyczną i ogólnorozwojową. Jest realizatorem programu Szkoła dla Rodziców i Wychowawców rekomendowanej przez ORE. W szkołach prowadzi zajęcia dla młodzieży z zakresu profilaktyki oraz umiejętności interpersonalnych.

mgr Ewa Juszczykpsycholog, specjalista diagnozy i terapii neuropsychologicznej. Zajmuje się terapią i diagnozą psychologiczną oraz neuropsychologiczną. W szkołach prowadzi zajęcia z zakresu profilaktyki oraz umiejętności interpersonalnych młodzieży. Ukończyła Studia podyplomowe z zakresu terapii i diagnozy neuropsychologicznej.

mgr Małgorzata Kozera - pedagog. W Poradni zajmuje się diagnozą i terapią młodzieży z trudnościami w nauce i sprawiających problemy wychowawcze. W szkołach prowadzi zajęcia psychoedukacyjne oraz profilaktyczne dla uczniów. Ukończyła Terapię Patologii Zachowań oraz Studium Profilaktyki Uzależnień.

mgr Paulina Smagapsycholog, psychoterapeutka w trakcie szkolenia w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. W poradni zajmuje się diagnozą psychologiczną uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce oraz psychoterapią indywidualną młodzież.  Ukończyła cykl szkoleń w Instytucie Psychoterapii Integratywnej i Krótkoterminowej.

mgr Natalia Borecka – psycholog

 

ZESPÓŁ DS. RODZIN

mgr Barbara TubielewiczKoordynator Zespołu – psycholog, psychoterapeutka w trakcie szkolenia w zakresie psychoterapii w tym terapii rodzin. Zajmuje się diagnozą i terapią zaburzeń emocjonalnych dzieci i młodzieży oraz pomocą w budowaniu systemu wychowawczego. Prowadzi terapię rodzin oraz mediacje rodzinne. Pracuje również z nauczycielami prowadząc warsztaty oraz couching. Swoją prace poddaje superwizji.

mgr Justyna Czarnacka-Wojtysek - psycholog, psychoterapeutka. Zajmuje się psychoterapią rodzin oraz indywidualnym wsparciem psychologicznym dla rodziców. Ukończyła cykl szkoleniowy z zakresu systemowej terapii rodzin w Polskim Instytucie Ericksonowskim. Obecnie jest w trakcie 4-letniego kursu psychoterapii w Krakowskim Ośrodku Szkoleń Systemowych. Swoją prace poddaje superwizji.

mgr Margaretta Jastrząbpsycholog, psychoterapeutka w toku szkolenia z zakresu terapii poznawczo-behawioralnej. Obejmuje pomocą terapeutyczną dzieci i młodzież doświadczającą trudności emocjonalnych, przejawiającą dysfunkcjonalne zachowania. Udziela wsparcia w kształtowaniu prawidłowych relacji rodzic-dziecko i doborze właściwych metod wychowawczych. Swoją prace poddaje superwizji.

mgr Magdalena Musiał-Ogrodnikpsycholog, certyfikowana psychoterapeutka z zakresu terapii poznawczo-behawioralnej. Zajmuje się terapią dzieci, młodzieży i dorosłych. Prowadzi warsztaty dla rodziców dotyczące kompetencji wychowawczych. Główny obszar działania to problemy emocjonalne, społeczne i rodzinne.

mgr Renata Przytulskapsycholog w trakcie specjalizacji z psychoterapii  w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. W poradni zajmuje się diagnozą i psychoterapią dzieci i młodzieży a także pracuje z rodzicami w zakresie poradnictwa i psychoterapii. Prowadzi psychodukację  dla rodziców. Swoją prace poddaje superwizji.  

mgr Tomasz Kozłowski - psycholog

mgr Ewa Przesłańska - pedagog