Pozytywnie zakręceni w cyberprzestrzeni – projekt

„POZYTYWNIE ZAKRĘCENI W CYBERPRZESTRZENI” – to wspólna kampania profilaktyczna organizowana przez Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych
w Częstochowie oraz Wydział Prewencji KMP w Częstochowie przeciwko hejtowi internetowemu.

            Hejt jest zjawiskiem, które lawinowo rozpowszechnia się w sieci. Wiele osób nie zdaje sobie jednak sprawy, jak dużym problemem może on być w przypadku młodszych użytkowników. Celem planowanej kampanii jest uświadomienie uczniom szkół podstawowych szkodliwości zjawiska hejtu. Kluczową kwestią walki z hejtem jest reagowanie na to zjawisko – a reagować powinny zarówno ofiary, jak i świadkowie hejtu. Kampania zwraca uwagę na konieczność podejmowania działania w sytuacji zetknięcia się
z cyberprzemocą m.in. poprzez zgłaszanie krzywdzących treści administratorom stron czy wsparcie dla ofiary.

            Założeniem kampanii jest dotarcie do wszystkich uczniów klas szóstych, siódmych
i ósmych szkół podstawowych na terenie miasta Częstochowy oraz przeprowadzenie prelekcji, warsztatów, pogadanek na temat zagrożenia cyberprzemocą oraz praw
i konsekwencji związanych ze stosowaniem cyberprzemocy.

            Inauguracją kampanii „POZYTYWNIE ZAKRĘCENI W CYBERPRZESTRZENI”  będzie  spotkanie z prasą oraz szkolenie dla pedagogów, które odbędzie się 4 marca 2020 r.

            Kampania będzie trwać od marca do czerwca bieżącego roku.

            W ramach działań w powyższym okresie odbędą się spotkania w auli KMP
w Częstochowie pod hasłem CZWARTEK Z cyberMOCĄ”. W tych dniach uczniowie
ze szkół podstawowych będą zapraszani na prelekcje dotyczące powyższych zagadnień, przeprowadzane przez funkcjonariuszy Wydziału Prewencji przy udziale pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Ponadto funkcjonariusze Wydziału Prewencji oraz dzielnicowi prowadzić będą wraz
z pedagogami szkolnymi prelekcje we wszystkich szkołach podstawowych oraz specjalnych
z terenu Częstochowy w klasach VI -VIII.

            W ramach kampanii zostanie również ogłoszony konkurs z nagrodami, którego celem będzie nagranie przez uczniów krótkiego spotu o tematyce związanej z cyberprzemocą.

            Kampania „POZYTYWNIE ZAKRĘCENI W CYBERPRZESTRZENI” zakończy się konferencją podsumowującą w dniu 19 czerwca 2020 r. o godz. 10.00 w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta Częstochowy.

Informacja GIS – Głównego Inspektora Sanitarnego

INFORMACJA GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO
DLA OSÓB POWRACAJĄCYCH Z PÓŁNOCNYCH WŁOCH

(Opracowano na podstawie danych ECDC oraz WHO)

Warszawa, 24.02.2020 r.

W ostatnich kilku dniach na obszarze północnych Włoch (regiony Lombardia, Wenecja Euganejska, Piemont, Emilia Romania, Lacjum) obserwuje się rosnącą liczbę zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2.

Jeśli byłeś w Północnych Włoszech w ciągu ostatnich 14 dni i:

1) zaobserwowałeś u siebie objawy, takie jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem to:

 • bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną
 • lub zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

2) nie zaobserwowałeś u siebie wyżej wymienionych objawów, to przez kolejne 14 dni kontroluj swój stan zdrowia, czyli codziennie mierz temperaturę ciała oraz zwróć uwagę na występowanie objawów grypopodobnych (złe samopoczucie, bóle mięśniowe, kaszel).

a) Jeżeli po 14 dniach samoobserwacji nie wystąpiły wyżej wymienione objawy, zakończ kontrolę.

b) Jeżeli w ciągu 14 dni samoobserwacji zaobserwujesz wyżej wymienione objawy to:

 • bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną
 • lub zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

3) miałeś kontakt z osobą chorą lub zakażoną koronawirusem SARS-CoV-2
to bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną.

Na chwilę obecną, nie ma uzasadnienia dla podejmowania nadmiernych działań typu kwarantannowanie osób powracających z regionów Północnych Włoch, odmawianie udziału w zajęciach szkolnych oraz zamykanie szkół.

Niezbędne jest także przestrzeganie zasad higieny w tym: częste mycie rąk wodą
z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości, np. podczas podróży, ich dezynfekcja środkiem na bazie alkoholu.

Instrukcja jak poprawnie i skutecznie myć ręce znajduje się poniżej.

Ze względu na obecnie wysoką aktywność grypy sezonowej w krajach Półkuli Północnej należy pamiętać o zaszczepieniu się przeciw grypie sezonowej.

Szkoła dla rodziców

Szkoła dla Rodziców cz. I

Ze względu na duże zainteresowanie warsztatami Szkoła dla Rodziców cz. I. „Jak mówić żeby dzieci słuchały, jak słuchać żeby dzieci mówiły” istnieje możliwość uruchomienia kolejnej grupy dla chętnych rodziców.

Spotkania będą się odbywać w każdy poniedziałek w godz. 
16:00-17:30, począwszy od dnia 04.11.2019r. do 27.01.2020r. 
wg następującej tematyki:

 • wyrażanie oczekiwań i ograniczeń tak, aby były przez dziecko respektowane,
 • rozpoznawanie, wyrażanie i akceptowanie uczuć,
 • aktywne, wspierające słuchanie,
 • motywowanie dziecka do współdziałania,
 • modyfikowanie niepożądanych lub nieodpowiednich zachowań dziecka,
 • uwalnianie dzieci od grania narzuconych ról w domu i szkole,
 • wspieranie procesu usamodzielniania się dziecka,
 • budowanie realnego poczucia własnej wartości dziecka,
 • konstruktywne rozwiązywanie konfliktów.

 Zgłoszenia należy kierować do sekretariatu Zespołu Poradni Psychologiczno–Pedagogicznych, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2 do 31.10.2019r.

Telefon kontaktowy; 34/ 362-24-24, lub 739-212-739


Realizatorki programu:

mgr Alina Włodarek – pedagog
mgr Krystyna Skalik – pedagog

Ilość miejsc ograniczona! ( przyjmujemy 15 kolejnych zgłoszeń)

XII Częstochowskie Dni Rodziny

dnirodziny_plakat_48x68_2019

Dzień otwarty w ramach Częstochowskich Dni Rodziny

W dniu 15.06.2019 r. w godzinach 9.00 – 13.00 odbędzie się dzień otwarty dla nauczycieli, rodziców i uczniów.
W ramach punktów konsultacyjnych dyżury będą pełnili psycholodzy, pedagodzy i logopedzi.

ZPP -P P nr 1 ul. Marysia 93B
ZPP -P P nr 2 ul. Kosmowskiej 5
ZPP -P P nr 3 ul. Łukasińskiego 40
ZPP – P CIZ ul. Łukasińskiego 40

Accessibility