Dokumenty do pobrania

1. Karta zgłoszenia do Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych     pdf     word

2. Opinia wychowawcy klasy, nauczycieli uczących i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniami   pdf     word

3. Wniosek o wydanie orzeczenia / opinii o potrzebie wczesnego wspomagania     pdf     word

4. Informacja o uczniu dla lekarza     pdf     word

5. Zaświadczenie lekarskie do kształcenia specjalnego     pdf     word

6. Zaświadczenie lekarskie do zajęć rewalidacyjno-wychowawczych     pdf     word

7. Zaświadczenie lekarskie do wczesnego wspomagania dziecka     pdf     word

8. Zaświadczenie lekarskie do indywidualnego nauczania, indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego     pdf     word

9. Zaświadczenie od lekarza medycyny pracy     pdf     word