RODO

Klauzula informacyjna

Od dnia 25 maja 2018 roku  obowiązuje nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. W świetle powyższego informujemyo obowiązujących zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych.

  1. Administratorem danych osobowych jest Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych z siedzibą w Częstochowie ul. Kosmowskiej 5, tel: 34 362 24 24, tel. kom. 739 212 739, e-mail: zppp@edukacja.czestochowa.pl
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych  możliwy jest pod adresem e-mail: iodms@sod.edu.pl lub nr tel. 34 362 51 05 wew. 107
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
  4. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami prawa
  5. Posiada Pan/i /posiadasz prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych, wnoszenia sprzeciwu.
  6. Rodzicom/ uczniom/ słuchaczom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego j/w